Návšteva Vodného diela Gabčíkovo

Akcia bola zameraná k svetovému dňu mokradí, ktoré sú jedným z najvýznamnejších ekosystémov na zemi a poskytujú domov mnohým ohrozeným druhom rastlín a živočíchov. V infocentre Vodného diela Gabčíkovo mali deti náučný workshop o mokradiach .

Na workshope sa žiaci dozvedeli základné informácie o mokradiach, o ich význame a funkcii a o spôsoboch ako ich chrániť .Bližšie sa zoznámili s flórou a faunou mokradí. Počas prezentácie sa deti mohli aktívne zapájať.