1. Kedy bude zápis do 1. ročníka?

Zápis býva spravidla v mesiaci apríl. Presný dátum zápisu bude zverejnený vo februári. Hneď ako bude termín známy, budeme o ňom informovať aj cez našu stránku školy.

2. Kedy zvoní?

Podrobný rozpis zvonenia na našej škole môžete nájsť na našej stránke v časti Zvonenie.

3. Kedy sú prázdniny?

Harmonogram školských prázdnin môžete nájsť na našej stránke v časti Prázdniny.

4. Ako môžem podporiť školu?

Aktivity školy môže podporiť darovaním svojich 2% z daní Združeniu rodičov a priateľov ZŠ Pri kríži – ZRPŠ, z ktorého sú hradené školské podujatia pre naše deti, ďalej učebné pomôcky, učebnice, literatúra, príspevky na exkurzie a zážitkové vyučovanie, ceny pre deti, výtvarný a spotrebný materiál, hračky v ŠKD a iné.
Tiež môžete školu podporiť priamo darom na darovací účet SK33 0200 0000 0016 3638 9159.
Za každý prejav podpory sme úprimne vďační.

5. Kedy sa ráno škola otvára?

Škola sa pre žiakov otvára ráno o 7:40 a zatvára sa o 7:55.

6. Čo mám robiť ak som stratil školský čip

Stratu čipu nahláste na emailovú adresu syrovatkova@prikrizi.sk, napíšte do mailu aj priezvisko a triedu Vášho dieťaťa. Čip Vám pani tajomníčka pripraví. Žiak príde za pani tajomníčkou do kancelárie (vedenie školy) pred 1. vyučovacou hodinou alebo počas veľkej prestávky, prinesie 2,-eurá a dostane nový čip.

7. Mám nové telefónne číslo / adresu. Komu to mám v škole nahlásiť?

Na stránke školy v záložke Tlačivá sa nachádza tlačivo „Žiadosť o zmenu údajov“, ktorú treba vypísať a odoslať na adresu syrovatkova@prikrizi.sk . Tajomníčka urobí zmeny v programe aSc Agenda.

8. Kedy bude Testovanie 5/9?

Testovanie 5 2023 sa neuskutoční.
Testovanie 9 2023 uskutoční 22. marca 2023 (streda).

9. Ako mám ospravedlniť neprítomnosť môjho dieťaťa na vyučovaní?

Neprítomnosť ospravedlňujete triednemu učiteľovi cez stránku EduPage. Tu si môžete pozrieť návod ako zadať ospravedlnenku cez mobilnú aplikáciu alebo cez web.
Zákonný zástupca môže ospravedlniť 5 po sebe idúcich dní, dlhšiu absenciu ospravedlňuje lekár.

10. Musím sa na termíne stretnutia vopred dohodnúť alebo mám využiť konzultačné hodiny učiteľov, prípadne vedenia školy.

Na konkrétnom čase stretnutia je vhodné sa vopred dohodnúť. Inak sa môže stať, že príslušný vyučujúci nebude v škole práve v tento deň prítomný alebo bude mať už dohodnuté konzultácie s inými rodičmi a vy budete zbytočne dlho čakať. Na rezerváciu termínu použite Konzultačné hodiny v EduPage.

11. Kde si mám vyzdvihnúť dieťa po vyučovaní alebo z ŠKD?

Dieťa si do 14.00 vyzdvihujete pri hlavnom vchode (teda pri vchode, kde je vrátnica). Po tomto čase už používate vchod od ŠKD. Dôvod je jednoduchý: bezpečnosť vašich detí a ochrana ich majetku. Týmto spôsobom sa snažíme zamedziť vstupu do školy nepovolaným osobám.

12. Koho mám kontaktovať, ak má moje dieťa nejaký problém?

Záleží na tom, o aký problém ide. V zásade sa ale dá povedať jedno: prvým kontaktom je vždy triedny učiteľ Vášho dieťaťa. Na neho by mali smerovať akékoľvek Vaše otázky. Triedny učiteľ Vám v mnoho pomôže a v prípade, že ide o problém mimo jeho kompetencie, určite Vám bude vedieť povedať na koho v škole sa obrátiť. Rovnako je to aj pri nezrovnalostiach alebo otázkach ohľadom konkrétneho predmetu. Najlepšie je informovať sa priamo u vyučujúceho. Pokiaľ sa vám spoločne nepodarí problém vyriešiť, máte možnosť kontaktovať príslušnú zástupkyňu, školského psychológa alebo riaditeľku školy.

13. Ako funguje krúžková činnosť na škole, na koľko krúžkov môžem dieťa prihlásiť?

Ponuku krúžkov na našej škole ponúkame v septembri, kedy sa rodič záväzne rozhodne, či jeho dieťa bude navštevovať niektorý z krúžkov.
Každé dieťa má možnosť prihlásiť sa do jedného krúžku na vzdelávací poukaz. Ak má záujem o ďalší krúžok, ten je spoplatnený sumou 32,- euro, ktorý treba uhradiť na číslo účtu: IBAN: SK67 0200 0000 00163 638 9159.

14. Ak chcem uvoľniť svoje dieťa z vyučovania, ako mám postupovať?

Zo stránky školy si stiahnite „Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania“ (sekcia Tlačivá) a vyplnenú žiadosť doručte cez triedneho učiteľa riaditeľke školy, ktorá žiadosť zhodnotí a podľa možností schváli.

15. Ak mám pocit, že výsledky môjho dieťaťa nezodpovedajú jeho schopnostiam a príprave, ako to mám riešiť?

V prvom rade sa porozprávajte so svojim dieťaťom o tom, kde vidí príčinu svojich ťažkostí. Ostaňte pokojní a objektívni. Nebojte sa kontaktovať príslušného vyučujúceho, s ktorým môžete otvorene prebrať svoj problém. Pamätajte, že my nevidíme koľko námahy doma vynakladáte. Známka odzrkadľuje výkon dieťaťa podaný v konkrétnom čase. Nie jeho snahu alebo schopnosti. Po rozhovore s vyučujúcim sa určite dohodnete na tom ako ďalej postupovať.

16. Keď mi škola odporučí odborné vyšetrenie môjho dieťaťa v poradenskom zariadení alebo u iného odborníka, som povinný ho absolvovať?

Nie, nie ste. Majte však na pamäti, že nám všetkým ide o dobro dieťaťa, o to, aby sa jeho schopnosti rozvíjali čo najoptimálnejšie a niekedy aj my potrebujeme radu ako postupovať, ako s dieťaťom pracovať. Pokiaľ Vás poprosíme o spoluprácu a vy ju odmietnete, možno sa nám tento cieľ nepodarí splniť.

17. Som povinný odovzdať správu z vyšetrenie v poradenskom zariadení škole? Komu ju mám odovzdať?

Pokiaľ ste absolvovali vyšetrenie v poradenskom zariadení, toto Vám vydá správu (rovnako ako to urobí lekár – špecialista). Túto správu dostávate do rúk iba vy. Poradňa správy nezasiela škole. V mnohých poradniach podpisujete súhlas s tým, aby pracovníci poradne mohli komunikovať so školou. Je to prirodzené, dieťa sa predsa inak správa doma, inak v kolektíve v škole, inak na vyšetrení, kde pracuje individuálne. Ak nebudeme informácie o žiakovi vzájomne zdieľať, nemusíme sa dopracovať k podstate problému. Ak ste vyhľadali pomoc odborníkov (a je jedno či na naše odporučenie alebo z vlastnej iniciatívy), viete, že nejaký problém dieťa má. A je teda na mieste správu škole doručiť a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Nie je tu dôvod na obavy, informácie nebudú určite zneužité. Správu môžete odovzdať triednemu učiteľovi alebo školskému psychológovi.

18. Kedy a z akých dôvodov niekedy prichádza k rozdeleniu jednej z tried? Kto rozhoduje o tom, ktorá trieda to bude a na základe čoho?

K rozdeleniu triedy spravidla dochádza z organizačných dôvodov. Teda vtedy, ak je v niektorom ročníku málo detí a bolo by neekonomické mať triedy s tak nízkym počtom žiakov, alebo vtedy, keď nutnosť niektorú triedu rozdeliť vychádza z potreby otvoriť viac prvých ročníkov – nakoľko počet miestností (tried) je stály, ak prijímame viac prvákov, musíme znížiť počet tried iných ročníkov.
O tom, ktorého ročníka sa to bude týkať, rozhoduje vedenie školy na základe počtu žiakov v ročníku. Pri rozhodovaní ktorá trieda sa bude deliť zohľadňujeme množstvo faktorov: počet detí v triedach, počet žiakov so špecifickými špeciálno – pedagogickými potrebami, vzťahy v kolektíve, počet chlapcov a dievčat, delenie žiakov na skupiny (ETV/NBV) a pod. Zohľadniť treba naozaj veľmi veľa faktorov. Nepristupujeme k tomuto kroku radi a vieme, že ani deti tým nepotešíme. Verte však, že sa maximálne snažíme urobiť všetko pre to, aby to prebehlo čo najlepšie a aby sa deti v nových kolektívoch cítili dobre a bezpečne.

19. Prečo, ak som uhradila v danom mesiaci poplatok za ŠKD ma upozorňuje EduPage, že mám nedoplatok?

Platby za ŠKD sa preklápajú len raz mesačne a to vždy na začiatku nasledujúceho mesiaca. Ďalší dôvod môže byť ten, že pri platbe neuvediete meno dieťaťa alebo variabilný symbol a vtedy to systém nevie spárovať s menom dieťaťa.