Výdaj obedov:

Výdaj obedov v školskej jedálni v čase od 11:40 hod. do 14:00 hod.Výdaj obedov rodičom cez vchod do kuchyne (obedáre) v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. 

Prihlásenie na stravovanie v školskej jedálni

V prípade záujmu o stravovanie je potrebné vypísať zápisný lístok a odovzdať ho vedúcej jedálne.

Zápisný lístok sa vypisuje nanovo každý školský rok.

Odhlásenie stravy

Odhlásiť stravu je možné deň vopred do 14:00 hod. cez portál EduPage, alebo na mobilnom čísle 0910 211 155.

Ak sa chce žiak prestať úplne stravovať, je potrebné to oznámiť vedúcej jedálne na mail tomaskovicova@prikrizi.sk.

Poplatky za stravovanie:

Režijné poplatky:

  1. 12 euro mesačne pri stravovaní v školskej jedálni
  2. 10 euro mesačne pri diétnom stravovaní s prinesenou diétnou stravou

V prípade neprítomnosti žiaka (ak sa nestihne odhlásiť vopred) je možné v prvý deň odobrať stravu do jednorazových nádob v čase výdaja stravy (12:00 hod – 14:00 hod.), pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ

Tento odobratý obed v prvý deň neprítomnosti žiaka na vyučovacom procese a odobral si stravu do nádoby, hradí žiak/zákonný zástupca sumou prislúchajúcou žiakovi podľa stupňa.

  1. stupeň – 1,90 €      2. stupeň – 2,10 €

Nasledujúce dni neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, je žiak povinný sa odhlásiť.

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za znížený poplatok (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak splní súčasne 2 podmienky:

  1. zúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole
  2. odobralo stravu

Platbu je potrebné uhradiť vopred do 25. dňa v mesiaci s uvedením priezviska a mena stravníka a variabilného symbolu stravníka (VS = evidenčné číslo stravníka) prevodom na účet IBAN: SK47 0200 0000 0016 3643 2751 alebo poštovou poukážkou, ktorej potvrdený ústrižok je potrebné odovzdať v školskej jedálni.

Jedálny lístok

Týždenný jedálny lístok je zverejňovaný na portáli EduPage.

Diétne stravovanie

V prípade, že žiakov stav vyžaduje diétne stravovanie, je možné priniesť obedár s vlastnou diétnou stravou, označený menom, priezviskom a triedou žiaka  ráno do 8,00 hodiny do školskej jedálne. Obedár žiaka bude uskladnený a následne v čase výdaja obeda bude žiakovi vydaná tepelne upravená vlastná diétna strava, servírovaná na tanieri spolu s príborom školskej jedálne. Žiakovi bude následne vrátený obedár. V takomto prípade zákonný zástupca uhradí sumu 10 euro za réžijné náklady mesačne.

K vyššie uvedenému diétnemu stravovaniu (obedár s vlastnou stravou) je potrebné vypísať zápisný lístok na diétne stravovanie.

Vedúca ZŠS

Mgr.Ingrid Tomaškovičová

tel.: 0911 234 665
mail: tomaskovicova@prikrizi.sk

Tel.č. na odhlasovanie stravy
0910 211 155
Číslo účtu IBAN na úhradu poplatkov:
SK47 0200 0000 0016 3643 2751