Výdaj obedov:

V čase od 11:45 hod. do 14:00 hod.
V tomto čase si môžu prísť rodičia vyzdvihnúť neodhlásený obed

Prihlásenie na stravovanie v školskej jedálni

V prípade záujmu o stravovanie je potrebné vypísať zápisný lístok a odovzdať ho vedúcej jedálne.

Zápisný lístok sa vypisuje nanovo každý školský rok.

Odhlásenie stravy

Odhlásiť stravu je možné deň vopred do 14:00 hod. cez portál EduPage, alebo na mobilnom čísle 0910 211 155.

Ak sa chce žiak prestať úplne stravovať, je potrebné to oznámiť vedúcej jedálne na mail tomaskovicova@prikrizi.sk.

Poplatky za stravovanie

1. stupeň    1,15 euro/deň

2. stupeň    1,23 euro/deň

Réžijné poplatky  10 euro/mesačne

Réžijné poplatky vo výške 10 euro uhrádzajú všetci stravníci a pripočítavajú sa k sume za stravovanie.

Platbu je potrebné uhradiť vopred do 25. dňa v mesiaci s uvedením priezviska a mena stravníka a variabilného symbolu stravníka (VS = evidenčné číslo stravníka) prevodom na účet IBAN: SK47 0200 0000 0016 3643 2751 alebo poštovou poukážkou, ktorej potvrdený ústrižok je potrebné odovzdať v školskej jedálni.

Jedálny lístok

Týždenný jedálny lístok je zverejňovaný na portáli EduPage.

Diétne stravovanie

V prípade, že žiakov stav vyžaduje diétne stravovanie, je možné priniesť obedár s vlastnou diétnou stravou, označený menom, priezviskom a triedou žiaka  ráno do 8,00 hodiny do školskej jedálne. Obedár žiaka bude uskladnený a následne v čase výdaja obeda bude žiakovi vydaná tepelne upravená vlastná diétna strava, servírovaná na tanieri spolu s príborom školskej jedálne. Žiakovi bude následne vrátený obedár. V takomto prípade zákonný zástupca uhradí sumu 10 euro za réžijné náklady mesačne.

K vyššie uvedenému diétnemu stravovaniu (obedár s vlastnou stravou) je potrebné vypísať zápisný lístok na diétne stravovanie.