Školská jedáleň

Prihlásenie na stravovanie v školskej jedálni

V prípade záujmu o stravovanie je potrebné vypísať zápisný lístok a odovzdať ho vedúcej jedálne.

Zápisný lístok sa vypisuje nanovo každý školský rok.

Odhlásenie stravy

Odhlásiť stravu je možné deň vopred do 14:00 hod. cez portál EduPage, alebo na mobilnom čísle 0910 211 155.

Ak sa chce žiak prestať úplne stravovať, je potrebné to oznámiť vedúcej jedálne na mail tomaskovicova@prikrizi.sk.

Poplatky za stravovanie

Režijné poplatky vo výške 10 eur uhrádzajú všetci stravníci.

Platbu je treba uhradiť do 1. dňa v mesiaci prevodom na účet IBAN: SK47 0200 0000 0016 3643 2751, alebo poštovou poukážkou, ktorej poštou potvrdený ústrižok je treba odovzdať v školskej jedálni.

Informácie o stave úhrad je možné sledovať cez portál EduPage.

Jedálny lístok

Týždenný jedálny lístok je zverejňovaný na portáli EduPage.

„Obedy zadarmo“

Pre priznanie štátnej dotácie musia byť splnené súčasne dve podmienky:

  1. žiak musí byť daný deň v škole
  2. žiak musí preukázateľne odobrať stravu – musí sa pri obede preukázať čipom

Ak nie je splnená jedna z týchto podmienok, škola nedostane na obed dotáciu, a teda obed hradí zákonný zástupca sumou 1,15 eur (1. stupeň) alebo 1,23 eur (2. stupeň).

Diétne stravovanie

Školská jedáleň momentálne z kapacitných dôvodov neposkytuje diétnu stravu. Ak zdravotný stav žiaka vyžaduje diétne stravovanie, zákonný zástupca môže požiadať o refundáciu štátnej dotácie na stravovanie vo výške 1,20 eur/deň, kedy sa žiak zúčastnil vyučovania.
Na získanie refundácie je treba vypísať zápisný lístok na diétne stravovanie, ktorého prílohu tvorí potvrdenie od lekára – špecialistu (diabetológ, gastroenterológ, imunológ).

Žiakovi s potrebou diétneho stravovanie je možné priniesť obedár s vlastnou stravou. V tom prípade je rodič povinný uhradiť režijné poplatky vo výške 10 eur.

Vedúca ZŠS

Mgr.Ingrid Tomaškovičová

tel.: 0911 234 665
mail: tomaskovicova@prikrizi.sk

Tel.č. na odhlasovanie stravy
0910 211 155

Číslo účtu IBAN na úhradu poplatkov:
SK47 0200 0000 0016 3643 2751