Členmi žiackej rady sú vybraní zástupcovia jednotlivých tried 4. – 9. ročníka. Prostredníctvom žiackej rady majú žiaci školy možnosť predkladať vedeniu školy a pedagógom návrhy a stanoviská týkajúce sa života a chodu školy. Členovia sa pravidelne stretávajú s vedením školy a diskutujú o možnej realizácii svojich nápadov. Žiacka rada prostredníctvom ankiet a hlasovaní umožňuje žiakom školy vyjadriť sa k aktuálnemu dianiu v škole a rozhodovať o návrhoch  a zmenách. Aktívne sa podieľa na organizácii a realizácii projektových dní, rovesníckeho vyučovania, celoškolských akcií v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu i mimo neho.  Žiacka rada spolupracuje i so školskou jedálňou, školským klubom detí a ZRPŠ. Zástupcovia sa zúčastňujú i stretnutí členov žiackych rád základných a stredných škôl Dúbravky na Miestnom úrade Bratislava – Dúbravka.

Akcie organizované Žiackou radou ZŠ Pri kríži:

 • Biely deň – Deň bielej pastelky
 • Zbierka pre útulok na Poliankach
 • Halloweenská cesta odvahy
 • Mikuláš v škole
 • Valentínska pošta
 • Modrý deň – Deň vody
 • Deň učiteľov
 • Deň narcisov
 • Zelený deň – Deň Zeme
 • Červený deň – Deň zdravia a Červeného kríža
 • Farebný deň – olympijský športový deň