Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste dodržiavali pokyny pri výbere detí zo ŠKD :

 1. Do 16.15 hod. sú deti vo svojom oddelení – je treba zvoniť do triedy, kde sa oddelenie nachádza.
 2. Ak budú deti rozdelené, rozpis rozdelenia bude vyvesený na vchodových dverách.
 3. Prosíme rodičov, aby nevstupovali do vestibulu školy.
 4. Deti sa vyberajú zo ŠKD:
  • od 11.45 do 13.50h.
  • v pondelok – štvrtok od 15.30 hod.
  • v piatok od 15.00 hod.

Rozpis oddelení 2023/2024

 

   

I.oddelenie

1.A

v triede 1.A 

vych. Masnovičová Dorisa

II.oddelenie

1.B

v triede 1.B 

vych. Bc. Blahutová Magdaléna

III.oddelenie

1.C

v triede 1.C 

vych. Benjaluková Oľga

IV.oddelenie

2.A

v triede 2.A 

vych. Mgr. Dragonides Jana

V.oddelenie

2.B

v triede 2.B 

vych. Pírová Jarmila

VI.oddelenie

2.C

v triede 2.C

vych. Ing. Horniaková Alexandra

VII.oddelenie

3.B + časť 3.A

v triede 3.B

vych. Rezníčková Jarmila

VIII.oddelenie

3.C + časť 3.A

v triede 3.C

vych. Satour Linda

IX.oddelenie

3.D + časť 3.A

v triede 3.D

vych. Mgr. Rezníčková Miroslava

X.oddelenie

4.B + časť 4.A

v triede 4.B

vych. Bc. Jankovičová Natália

XI.oddelenie

4.C + časť 4.A

v triede 4.C

vych. Oškerová Beata

V školskom roku 2023/2024 bude v prevádzke 11 oddelení.

V ŠKD pracujú s deťmi kvalifikované vychovávateľky, ktoré svojim každodenným výchovným pôsobením učia žiakov napĺňať voľný čas hodnotnou činnosťou. Sú inšpirátorom činnosti, poradcom, priateľom, ktorý vie viesť a poradiť, zúčastňovať sa so žiakmi na radostiach a neúspechoch, kritizovať i povzbudiť.

Neoddeliteľnou súčasťou pracovnej náplne vychovávateliek v spojitosti s prácou  s deťmi je:

 • prehlbovanie pedagogickej práce vychovávateliek a spolupráce so školou
 • spolupráca s rodičmi
 • spolupráca s učiteľmi
 • účasť na triednych aktívoch
 • účasť na pedagogických poradách 
 • vzájomné odovzdávanie skúsenosti
 • účasť vychovávateliek na seminároch a prednáškach
 • sledovať detskú a odbornú literatúru a využívať ju v praxi
 • zoznamovanie sa s novými právnymi predpismi, vyhláškami a zákonmi týkajúce sa školskej klubu

Prevádzka ŠKD

ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6.30 do 17.00 hod 

 1. Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa hlási najmenej 15 detí.
 2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD. 

Režim dňa:

06.30 – 07.15 hod. – príchod do ŠKD

07.15 – 07.40 hod. – odpočinková činnosť

11.45 – 13.55 hod. – preberanie detí od tr. učiteliek, obed, oddychovo – relaxačná činnosť, 

13.55 – 14.55 hod. – rekreačná činnosť, pobyt vonku

15.00 – 15.10 hod. – hygiena, olovrant 

15.10 – 15.45 hod. – príprava na vyučovanie

15.45 – 16.15 hod. – záujmová činnosť

16.15 – 17.00 hod. – záujmové útvary, oddychová a relaxačná činnosť

Zaraďovanie žiakov

 1. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, najneskôr do 31. mája príslušného školského roku na základe písomnej prihlášky podanej zákonnými zástupcami. Žiaci do 1.ročníka  vždy do 15.septembra príslušného roku, priebežne pri zápise do 1.ročníka.      
 2. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.   
 3. Zaraďujú sa do oddelení podľa veku, do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti.   

Dochádzka žiakov  

 1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadne zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.        
 2. Aby sa nenarušila výchovno  –  vzdelávacia činnosť, žiak môže byť, ak nie je na zápisnom lístku uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov po obede. Inak až od 15.30 do 17.00 hod.  
 3. Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6.30 do 7.40 hod. zodpovedajú rodičia. Po 7.15 hod. vstup do ŠKD nie je možný. O 7.40 hod žiaci 1. – 4. ročníka pod dozorom vychovávateľa odchádzajú do tried.   

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

 1. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka 35 € mesačne na jedného žiaka.
 2. Príspevok sa uhrádza vždy do 15. v mesiaci, pričom sa zákonným zástupcom necháva právo mesačnej platby / môžu sa dohodnúť aj inak/.
 3. Poplatok sa platí nezávisle od počtu dní strávených v ŠKD.
 4. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá právo na vrátenie poplatku.
 5. Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľ rozhodnúť o znížení, alebo odpustení príspevku.
 6. Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD sa uskutočňuje zloženkou, trvalým príkazom alebo bankingom.
 7. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli použité primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení z klubu.

Vedúca Školského klubu detí

Beáta Oškerová
tel.: 0911 972 542
mail: oskerova@prikrizi.sk

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

Mesačný príspevok na žiaka je 35 €. Platbu treba uhradiť do 15.dňa v danom mesiaci

Číslo účtu IBAN:
SK42 0200 0000 0016 3635 4853