Základná pohybová príprava detí vo veku 6-12 rokov

BEHÁM, SKÁČEM, HÁDŽEM RÁD…
atlétom sa môžem stať!

Klub: Detská atletika ZŠ Pri kríži
Zameranie: Základná pohybová príprava pre deti 6-11 ročné, žiakov ZŠ Pri kríži

História

Doba sa zmenila a dnešné deti už nemajú toľko príležitostí na zdravý pohyb,
lezenie po stromoch, hádzanie kameňov do vody… Nastúpila zaujímavá technika, ktorá
v podobe mobilov, tabletov, počítačov poskytuje našim deťom zábavu a vďaka nej môžu
zažívať veci, ku ktorým by sa v bežnom živote nedostali.

Často sa stretneme s malým školáčikom, ktorý nevie poriadne behať, skákať, nieto hádzať.
Rodičia veľa pracujú, malé deti nepúšťajú samé na ihrisko, pohyb sa snažia deťom
zabezpečiť v rámci poobedňajších krúžkov v škole.

Preto aj u nás na škole v roku 2016, po viacerých dotazoch rodičov na „univerzálny“
športový krúžok pre dievčatá aj chlapcov, vznikol krúžok s názvom Detská atletika.
Po úspešnom štarte a stúpajúcom záujme detí sme na jeseň 2017 založili Klub detskej
atletiky ZŠ pri kríži a zaregistrovali sa do Slovenského atletického zväzu spolu so 70 deťmi,
ktoré sa zúčastňujú pretekov organizovaných SAZ a inými spriaznenými organizáciami.

Hlavná myšlienka

Hlavnou myšlienkou detskej atletiky je zdravý zábavný pohyb. Deti behajú, skáču, hádžu, hrajú sa rôzne pohybové hry a to všetko pre nich zaujímavou formou.
Farebné kužele, kruhy, loptičky, prekážky, rebríky,.. všetko, s čím sa dá hrať, športovať, čo
podnecuje ich zvedavosť a motiváciu.
Takéto hravé športovanie má viacero pozitív, ktoré vplývajú na celkové zdravie,
kondíciu, povahu i správanie detí.

  • Zapájajú všetky časti tela, čo je prospešné pre ich správny vývin. Spoznávajú svoje telo, svoje limity a vidia, že sa dajú tieto limity postupne posúvať.
  • Učia sa, že pravidelne športovať je zdravé, stáva sa to súčasťou ich života.
  • Spoznávajú, čo je to tímová hra, priateľstvo, čo znamená akceptovať slabšieho a pochopiť rozdiely.
  • Vidia, aké je dôležité správať sa čestne, nepodvádzať pri súťažení, neporušovať pravidlá. Skoro všetci chcú vyhrať, no zároveň sa učia prehrávať, ovládať svoje emócie pri prehre a pri víťazstve zostať skromný a nevysmievať sa porazeným.
  • Zisťujú, čo je vytrvalosť. Keď sa im niečo nepodarí raz, neznamená to, že sa to nepodarí inokedy. Vidia, aké je dôležité na sebe usilovne pracovať. Majú radosť z vynaloženého úsilia.

Klub detskej atletiky Pri kríži

Zameranie tréningov

Na rozvoj základných kondičných a koordinačných schopností, t.j. na reakčnú, rytmickú,
kinesteticko – diferenciačnú, rovnováhovú a priestorovo – orientačnú schopnosť
Od úrovne rozvoja koordinačných schopností vo veľkej miere závisí ďalšie zvyšovanie ich
výkonnosti a taktiež ovplyvňujú motorické učenie detí vo vyššom veku.

Pri rozvoji koordinačných schopností využívame v tréningovom procese
klasické metódy, sú to hlavne: súťaživá, hravá, opakovacia. A v nich, vzhľadom na zložitosť
cvičení, využívame hromadné, skupinové alebo individuálne organizačné formy.

Na tréningoch sa deti zoznamujú zo základnými atletickými disciplínami, ktorých základy by
mali po ich absolvovaní zvládať:

  1. Behy – základy techniky šľapavého a švihového behu, špeciálne bežecké cvičenia, bežecká abeceda, vysoký štart, štafetová odovzdávka spodným oblúkom
  2. Skoky – odrazová príprava, skok do diaľky z miesta, základy skoku do výšky (ľubovoľným spôsobom)
  3. Hody – základné oboznámenie sa so správnou technikou v hode loptičkou, penovou loptou, medicimbalom a penovým oštepom

Základná pohybová príprava je jedna z ciest, ako predchádzať chorobám a zraneniu detí, ako
zvyšovať ich záujem o pohybovú aktivitu a splniť tak jeden z hlavných cieľov – získať
deti na pravidelnú pohybovú aktivitu.
Je to základ pre každý šport, či už rekreačný alebo vrcholový, ktorému sa dieťa neskôr môže
venovať alebo práve doplnok ku športu, ktorý v súčasnosti robí a je jednostranne zameraný.

Miesto: ZŠ Pri kríži (telocvične a priľahlý areál)

Projekt Detská atletika (Slovenský atletický zväz)

Sme súčasťou projektu SAZ s názvom Detská atletika.
Snahou Projektu DETSKÁ ATLETIKA je priviesť deti k pravidelnému športovaniu, tak aby sa
šport stal súčasťou životného štýlu. V neposlednom rade ako prevenciou pred sociálnopatologickými
javmi v neskoršom veku. 

Viac informácií o Detskej atletike získate na http://www.detskaatletika.sk

Naši tréneri absolvovali kurz trénera Detskej atletiky.

Klub a škola

Klub úzko spolupracuje so školou, vedie krúžok Detskej atletiky niekoľkokrát
týždenne, podľa počtu prihlásených detí. Organizuje spolu so školou športové podujatia,
preteky a súťaže (Olympiáda pre I.stupeň, Športujme spolu, Olympijský deň,..). Podporuje
svojich malých atlétov na súťažiach, na ktorých sa zúčastňujú žiaci školy. Niektorí
pedagógovia školy absolvovali kurz trénera Detskej atletiky. Pedagógovia taktiež využívajú
športové pomôcky detskej atletiky na hodinách telesnej výchovy a majú k dispozícii príručku
IAAF KIDS‘ ATHLETICS (od SAZ).

Spolupracujeme taktiež s trénermi a športovcami TJ Slávia STU a Olympijským
klubom Bratislava.
Podľa záujmu detí a rodičov plánujeme otvárať každoročne, v danom šk. roku, krúžok detskej
atletiky.

Snažíme sa, aby deti po pár tréningoch neprestávali športovať, aby sa pri tom zabávali
a tak si vybudovali pozitívny vzťah k pravidelnému športovaniu už od útleho veku.