Kariérový poradca – úlohy

  • Systematicky zvyšovať úroveň poznatkov v oblasti voľby povolania
  • Získavať informačné a metodické materiály pre poradenskú prácu so žiakmi
  • Spolupracovať s vedením školy
  • Spolupracovať s rodičmi, triednymi učiteľmi, SOŠ pri rozmiestňovaní žiakov 9. ročníka  a žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku
  • Upozorňovať žiakov deviatych ročníkov na dôležitosť Celoplošného testovania deviatakov (TESTOVANIE 9), ktorého výsledky budú jedným z dôležitých faktorov pre prijatie na stredné  školy
  • Informovať žiakov v nižších ročníkoch o možnostiach štúdia (osemročné gymnáziá, bilingválne gymnáziá)
  • Zverejňovať na webovej stránke školy aktuálne informácie a termíny pre rodičov a žiakov
  • Zúčastňovať sa porád a školení výchovných poradcov
  • Zúčastňovať sa zasadnutí kolégia

Konzultačné hodiny každý utorok od 14:00  – 15:30 h. Možnosť konzultácií aj individuálne po dohovore, prípadne online formou po predošlom dohovore.

Kariérový poradca

Mgr. Miriam Siposová

tel.: 0910 211 145
mail: siposova@prikrizi.sk