Facebook Youtube

Pokyny pre zakonných zástupcov žiakov pri zápise do 1.ročníka ZŠ

Kedy začína povinná školská dochádzka?

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zákonní zástupcovia sú povinní v dni určené na zápis  prihlásiť deti, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia zákonný zástupca môže požiadať riaditeľa školy o Odklad začiatku školskej dochádzky o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

Kedy je termín zápisu?

Vzhľadom k súčasnej situácii bude zápis do prvého ročníka 2021/2022 prebiehať online. Online prihlášky budeme prijímať od 19. apríla 2021 do 27.apríla 2021 elektronickou formou.

Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú prístup k internetu môžu doručiť prihlášku osobne, bez prítomnosti detí na vrátnicu našej školy, kde Vám budeme k dispozícii dňa 21.apríla.2021 (streda) v čase od 9:00 hodiny do 12:00 hodiny a 22. apríla 2021 (štvrtok) v čase od 13:30 hodiny do 16:00 hodiny. Prosím však, aby ste túto možnosť využívali v čo najmenšej miere.

Vyplňte, prosím prihlášku dôkladne a podľa skutočných údajov,

Pri vypĺňaní online prihlášky dodržiavajte prosím diakritiku a písanie malých a veľkých písmen. Údaje o žiakovi musia byť identické s rodným listom.

Po online zápise Vás bude škola kontaktovať s termínom osobného overovania údajov o dieťati.

Čo si priniesť vyplnené na osobné overovanie údajov o dieťati?

Zákonný zástupca je povinný  predložiť doklady s osobnými údajmi:

  • rodný list dieťaťa a občiansky preukaz k nahliadnutiu
  • v prípade zdravotného postihnutia doklad o zdravotnom postihnutí

Ak máte možnosť, môžete si nasledovné tlačivá vyplniť a priniesť ich na zápis. Urýchlite tým zápis a budete sa môcť naplno venovať Vášmu budúcemu prváčikovi. Tlačivá budú samozrejme k dispozícii aj priamo pri zápise.

Slávnostný zápis detí realizuje základná škola za účasti zákonného zástupcu a dieťaťa.

Aké sú práva a povinnosti zákonného zástupcu pri zápise?

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt v čase zápisu. Ak dieťa nemá trvalý pobyt, zákonný zástupca dieťa prihlási na povinnú školskú dochádzku v škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. Zákonní zástupcovia dieťaťa vyplnia ,,Splnomocnenie“ dvakrát (manžel splnomocní  manželku a naopak).

Môžem zapísať svoje dieťa na školu mimo nášho školského obvodu?

Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa aj inú školu mimo školy v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt.Riaditeľ tejto školy udelí súhlas s prijatím s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy, po umiestnení a uspokojení záujmu zákonných zástupcov detí, patriacich podľa trvalého pobytu k príslušnej škole, resp. po umiestnení detí v škole na základe rozhodnutia súdu. V takomto prípade zákonný zástupca vyplní Žiadosť o prijatie žiaka na základnú školu mimo školského obvodu.

Môžem zapísať svoje dieťa ak ešte nedovŕšilo šesť rokov veku?

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada výnimočne o prijatie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku na plnenie školskej dochádzky, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné stanovisko príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Kedy sa dopustíte priestupku?

Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku.
Za priestupok možno uložiť zákonnému zástupcovi pokutu do 331,94 eur (10 000 Sk).Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Odklad školskej dochádzky

Zákonný zástupca, ktorý chce odložiť dieťaťu povinnú školskú dochádzku prinesie: