Pokyny pre zakonných zástupcov žiakov pri zápise do 1.ročníka ZŠ

Kedy začína povinná školská dochádzka?

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zákonní zástupcovia sú povinní v dni určené na zápis  prihlásiť deti, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia zákonný zástupca môže požiadať riaditeľa školy o ,,Odklad začiatku školskej dochádzky o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

Kedy je termín zápisu?

Zápis prebieha spravidla v mesiaci apríl. Presný termín zápisu bude zverejnený v polovici februára. Hneď ako bude aktuálny termín známy, bude zverejnený aj na našej stránke.

Aké sú práva a povinnosti zákonného zástupcu pri zápise?

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt v čase zápisu. Ak dieťa nemá trvalý pobyt, zákonný zástupca dieťa prihlási na povinnú školskú dochádzku v škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. Zákonní zástupcovia dieťaťa sa rozhodnú, ktorému z nich bude rozhodnutie adresované a vyplnia ,,Splnomocnenie“ s menom a adresou vybratého rodiča.

Zákonný zástupca  môže zapísať dieťa iba na jednu školu.

Čo si priniesť na zápis?

Zákonný zástupca je povinný pri zápise predložiť doklady s osobnými údajmi:

  • rodný list dieťaťa,
  • v prípade zdravotného postihnutia doklad o zdravotnom postihnutí.

Ak máte možnosť, môžete si nasledovné tlačivá vyplniť a priniesť ich na zápis. Urýchlite tým zápis a budete sa môcť naplno venovať Vášmu budúcemu prváčikovi. Tlačivá budú samozrejme k dispozícii aj priamo pri zápise.

Slávnostný zápis detí realizuje základná škola za účasti zákonného zástupcu a dieťaťa.

Môžem zapísať svoje dieťa na školu mimo nášho školského obvodu?

Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa aj inú školu mimo školy v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt.Riaditeľ tejto školy udelí súhlas s prijatím s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy, po umiestnení a uspokojení záujmu zákonných zástupcov detí, patriacich podľa trvalého pobytu k príslušnej škole, resp. po umiestnení detí v škole na základe rozhodnutia súdu. V takomto prípade zákonný zástupca vyplní ,,Žiadosť o prijatie žiaka na základnú školu mimo školského obvodu“.

Môžem zapísať svoje dieťa ak ešte nedovŕšilo šesť rokov veku?

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada výnimočne o prijatie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku na plnenie školskej dochádzky, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné stanovisko príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Kedy sa dopustíte priestupku?

Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku.
Za priestupok možno uložiť zákonnému zástupcovi pokutu do 331,94 eur (10 000 Sk).Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.