Školský podporný tím

Naša škola v tomto školskom roku nastúpila na intenzívnejšiu cestu k inkluzívnemu vzdelávaniu, a to otvorením sa pre nové profesie (školský špeciálny pedagóg, asistent učiteľa) a činnosti prostredníctvom budovania školského podporného tímu.  Jeho snahou  je budovať inkluzívnu klímu a kultúru školy. 

Inkluzívna cesta je zameraná: 

  • podpora každého žiaka, ale aj učiteľa a rodiča v tom, čo potrebuje k svojmu rastu,
  • zameranie viac na formatívne hodnotenie,
  • poskytovanie komplexnej podpory na škole skrze školský podporný tím (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, kariérny poradca, asistent učiteľa, triedni učitelia atď.) – včasné vyhľadávanie a riešenie problémov,
  • budovanie vzťahového trojuholníka dieťa, rodič a učiteľ.
Zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre žiakov so ŠVVP

Naša škola je otvorená pre vzdelávanie všetkých žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej individuálnym potrebám žiaka a možnostiam školy. Pri práci využívame inkluzívny prístup, aby každé dieťa bolo vnímané ako jedinečné a necítilo sa segregované. Chceme tak zabezpečiť rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov, primeraný rozvoj ich schopností, dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a ich primeraného začlenenia do spoločnosti. 

Na škole pracuje školský podporný tím zložený z odborných a pedagogických zamestnancov, ktorí spolupracujú najmä s triednymi učiteľmi a so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Pre efektívne vzdelávanie nielen žiakov so ŠVVP škola  zabezpečuje a poskytuje:

 • Odborný prístup vo vzdelávaní: školský podporný tím vypracúva v súčinnosti s triednym učiteľom a rodičom žiakovi individuálny vzdelávací program (IVP). Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiakov so ŠVVP. Učitelia jednotlivých predmetov postupujú podľa vypracovaného plánu, resp. flexibilne v úzkej každodennej spolupráci so školským podporným tímom a odporúčaniam poradenského zariadenia. Žiaci majú tiež zabezpečenú psychologickú, špeciálno-pedagogickú starostlivosť v priestoroch školy v pravidelných  intervaloch alebo podľa dohody individuálnou prípade skupinovou formou. 
 • Materiálne zdroje: školský podporný tím s triednymi učiteľmi, rodičmi, poradenským zariadením a vedením školy zabezpečuje podľa potreby špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, špeciálne učebnice, odbornú literatúru, ak je to v záujme žiaka a jeho začlenenia sa do kolektívu.
 • Personálne zdroje: t.j. spomínaný  školský podporný tím odborníkov (školský psychológ. školský špeciálny pedagóg, asistent učiteľa, koordinátor drogovej prevencie), ktorí sa stará o žiakov so ŠVVP, prípadne žiakov v ohrození či v riziku.