Základná škola Pri kríži ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Naša škola sa riadi internými smernicami:
Smernica o ochrane osobných údajov
Interná smernica o slobodnom prístupe k informáciám
Smernica pre prijímanie a vybavovanie žiadostí dotknutých osôb


Fyzická alebo právnická osoba môže podať žiadosť:
písomne na adrese:
Základná škola, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov

Osobne, ústne alebo iným technicky vykonateľným spôsobom:

RNDr. Iveta Šteliarová – poverená riadením školy
telefonický kontakt : 0911 972 065
email: steliarova@prikrizi.sk

tajomníčka školy: Eva Syrovátková
telefonický kontakt: 02/643 669 42, 0915/859 560
email: syrovatkova@prikrizi.sk

Žiadosti doručené priamo žiadateľom sú vybavované v úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne :

pondelok7:30 – 15:30 h.
utorok7:30 – 15:30 h.
streda7:30 – 15:30 h.
štvrtok7:30 – 15:30 h.
piatok7:30 – 15:30 h.