Info ZRPŠ

Činnosť združenia rodičov ZRPŠ Pri kríži

 V spolupráci s vedením školy zabezpečujeme nákup materiálno-technického vybavenia školy i priľahlého areálu a taktiež poskytujeme peňažné prostriedky na financovanie nevyhnutných prevádzkových nákladov školy, presahujúcich jej rozpočet. Spolupodieľame sa  organizačne i finančne na kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivitách žiakov školy ako Športový deň (cca . 2000 účastníkov) s futbalovým turnajom a sprievodnými kultúrnymi a športovými akciami,  Vianoce pri kríži, Olympiádu v detskej atletike, Pohni kostrou (športuje celá škola), spoluorganizujeme rôzne súťaže, exkurzie, olympiády, tvorivé dielne s rodičmi, vystúpenia, besedy, brigády… Sme aktívni v projektovej činnosti a v získavaní grantov a dotácií.

Získavame rodičovské príspevky, 2-3% daní z príjmov, dotácie a dary od rôznych nadácií a organizácií, čím podporujeme projekty a svoje činnosti.

O aktuálnom dianí vás informujeme na našej fb stránke, ale aj na stránke školy, cez Edupage, na nástenkách a mailami cez zástupcov tried.

Každý z rodičov sa môže pridať a prispieť vytvoriť svojim deťom príjemné prostredie, kde trávia tak veľa času

Príspevky ZRPŠ 2020/2021

Rodičovská rada schválila 5. 10.2020 nasledovné
príspevky:

1. členský príspevok ZRPŠ 30 eur na rodinu
2. príspevok na hygienické potreby 12 eur na každé dieťa navštevujúce ZŠ Pri kríži
3. príspevok do Školského klubu detí (ŠKD) 10 eur na každé dieťa navštevujúce ŠKD

Uvedené sumy prosíme uhradiť do 30. októbra 2020 na číslo účtu:
Číslo účtu: 2200864670 / 8330
IBAN: SK5183300000002200864670

Do poznámky: meno a priezvisko žiaka, trieda, v prípade viacerých detí priezvisko a triedy

Príklady úhrady:

  • rodina s 1 dieťaťom navštevujúcim ŠKD zaplatí: 30€ + 12€ + 10€…spolu 52€
  • rodina s 2 deťmi navštevujúcimi ŠKD zaplatí: 30€ + 12€ + 12€ + 10€ + 10€…spolu 74€
  • rodina s 1 dieťaťom, ktoré nenavštevuje ŠKD, zaplatí: 30€ + 12€…spolu 42€
  • rodina s 2 deťmi, pričom ŠKD navštevuje len jedno dieťa, zaplatí: 30€ + 12€ + 12€ + 10€…spolu 64€
  • rodina s 2 deťmi, pričom nenavštevujú ŠKD, zaplatí: 30€ + 12€ + 12€…spolu 54€

Príspevky môžete hradiť každý jednotlivo alebo jednou sumárnou platbou, ako je uvedené v
príklade.
Členské príspevky budú použité na aktivity, učebné pomôcky, ceny, hygienu, atď. uvedené v rozpočte
na tento školský rok. V prípade online vyučovania je v rozpočte pripravená podpora informatizácie
a informačných technológií.

Predseda ZRPŠ

Daniela Mlynárová

mail: zrpsprikrizi@gmail.com

Príspevok ZRPŠ

Číslo účtu: 2200864670 / 8330
IBAN: SK5183300000002200864670