Facebook Youtube

Info ZRPŠ

Činnosť združenia rodičov ZRPŠ Pri kríži

 V spolupráci s vedením školy zabezpečujeme nákup materiálno-technického vybavenia školy i priľahlého areálu a taktiež poskytujeme peňažné prostriedky na financovanie nevyhnutných prevádzkových nákladov školy, presahujúcich jej rozpočet. Spolupodieľame sa  organizačne i finančne na kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivitách žiakov školy ako Športový deň (cca . 2000 účastníkov) s futbalovým turnajom a sprievodnými kultúrnymi a športovými akciami,  Vianoce pri kríži, Olympiádu v detskej atletike, Pohni kostrou (športuje celá škola), spoluorganizujeme rôzne súťaže, exkurzie, olympiády, tvorivé dielne s rodičmi, vystúpenia, besedy, brigády… Sme aktívni v projektovej činnosti a v získavaní grantov a dotácií.

Získavame rodičovské príspevky, 2-3% daní z príjmov, dotácie a dary od rôznych nadácií a organizácií, čím podporujeme projekty a svoje činnosti. 

O aktuálnom dianí vás informujeme na našej fb stránke, ale aj na stránke školy, cez Edupage, na nástenkách a mailami cez zástupcov tried. 

Každý z rodičov sa môže pridať a prispieť vytvoriť svojim deťom príjemné prostredie, kde trávia tak veľa času

Príspevky ZRPŠ 2022/2023

Rodičovská rada schválila 20. 9.2022  nasledovné príspevky:

1.     členský príspevok ZRPŠ 30 eur na rodinu
2.     príspevok na hygienické potreby 12 eur na každé dieťa navštevujúce ZŠ Pri kríži
3.     príspevok do Školského klubu detí (ŠKD) 10 eur na každé dieťa navštevujúce ŠKD

Členské príspevky sú splatné do 31. októbra 2022

NOVINKA

Príspevky bude možné uhradiť cez Edupage cez záložku PLATBY (dostupné od októbra):

–       VIAMO (TB, VÚB) – okamžité priradenie platby
–       PAYME (ČSOB, SLSP, TB a VÚB) – priradenie platby po načítaní výpisu
–       Bankový prevod – priradenie platby po načítaní výpisu

Všetky údaje sú zadané priamo v Edupage, nemusíte zadávať nič do banky a upravovať poznámky pre identifikáciu platby.

Spätná väzba o priradení úhrady hneď po úhrade je jedine po platbe cez VIAMO.

Prosíme rodičov, ktorí máte možnosť uhrádzať cez VIAMO, aby ste tak urobili, pomôžete nám znížiť administratívu pri spracovaní vašich platieb 😉

 

Členské príspevky budú použité na aktivity, učebné a výtvarné pomôcky, ceny, hygienu, zážitkové vyučovanie, exkurzie, výlety, športové a kultúrne aktivity, atď. uvedené v rozpočte na tento školský rok.  

Predseda ZRPŠ

Daniela Mlynárová

mail: zrpsprikrizi@gmail.com

Príspevok ZRPŠ

Príspevky bude možné uhradiť cez Edupage cez záložku PLATBY 

Číslo účtu: 2200864670 / 8330
IBAN: SK5183300000002200864670