EDUCATE SLOVAKIA

Vo februári našu školu navštívili zahraniční stážisti v rámci projektu EDUCATE SLOVAKIA. So žiakmi 8. a 9. ročníka pracovali počas dvoch týždňov 2 dobrovoľníci zo študentskej organizácie AIESEC.

Hlavným cieľom projektu je rozšíriť interkultúrne vedomosti žiakov a študentov na Slovensku prostredníctvom atraktívnych tréningov sprostredkovanými zahraničnými stážistami v anglickom jazyku. Úlohou projektu je umožniť žiakom získavať poznatky zážitkovou formou a  rozvíjať komunikáciu v cudzom jazyku, dozvedieť sa viac o živote v iných krajinách. Stážisti sa týmto spôsobom môžu oboznámiť so slovenskou kultúrou.

Témou prednášok, prezentácií, diskusií a hier boli globálne problémy sveta a ciele udržateľného rozvoja. Prezentácie zahraničných stážistov boli pútavé, použité jazykové prostriedky a výber tém boli primerané pre žiakov ZŠ. Súčasťou jednotlivých besied boli aj ukážky hudby, miestneho folklóru a tradícií. Žiaci získali možnosť overiť si svoje teoretické vedomosti v praxi – a to nielen z cudzích jazykov, ale aj geografie, dejepisu či občianskej náuky.

Projekt realizujeme každoročne a je hradený ZRPŠ Pri kríži. Tešíme sa, že projekt bude pokračovať aj v budúcom školskom roku 2024/2025.

Petra Brúderová