Stanovisko mestskej časti Bratislava – Dúbravka

Mestská časť Bratislava – Dúbravka bola Odborom kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Bratislava IV upovedomená o vedenom trestnom konaní a o vznesení obvinenia voči pani riaditeľke ZŠ Pri kríži.

Na základe uvedeného sa mestská časť v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch dohodla s riaditeľkou školy na pozastavení výkonu jej pracovnej činnosti do právoplatného skončenia veci. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa mestská časť nemôže a ani nebude k uvedenej veci bližšie vyjadrovať.

Vedením základnej školy bola dočasne poverená RNDr. Iveta Šteliarová.

RNDr. Martin Zaťovič
starosta mestskej časti Bratislava – Dúbravka