Školský špeciálny pedagóg

Hlavné činnosti:

 • depistáž žiakov v oblasti oslabenia kognitívnych schopností či porúch správania  

 • orientačné diagnostické vyšetrenie zamerané na odhalenie konkrétnych potrieb žiakov, nastavenie stimulačného tréningu a pod.

 • v spolupráci s triednym učiteľom, školským psychológom a inými učiteľmi pomoc pri vypracovaní a optimálnom nastavení individuálneho vzdelávacieho programu (IVP) pre žiakov so ŠVVP
   
 • priama práca v triede, prípadne individuálne mimo triedy, so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) – špecifické poruchy učenia, ADHD, pervazívne vývinové poruchy, poruchy správania, nadanie a pod.

 • špeciálno-pedagogická podpora a intervencie, stimulačné tréningy zamerané na rozvoj kognitívnych funkcií, edukácia, reedukácia, korekcia, terapia, rehabilitácia

 • špeciálno-pedagogické poradenstvo a spolupráca s rodičmi, učiteľmi, vychovávateľmi, asistentmi učiteľa, vedením školy, odbornými zamestnancami CPPPaP, CŠPP, Odborom sociálnych vecí ÚPSVaR a pod.
   
 • aktivity rôzneho charakteru zamerané na podporu a optimálny rozvoj žiakov so ŠVVP, príp. žiakov v ohrození a v riziku 

Konzultačné hodiny:

utorok od 14:00 – 15:30, v prípade potreby dohodou osobne, príp. online aj v iný deň.
Konzultáciu je vhodné si vopred dohodnúť prostredníctvom mailovej  komunikácie

Školská špeciálna pedagogička

PaedDr. Alena Jancurová, PhD. 

tel: 0918 469 701
mail: alena.jancurova@prikrizi.sk