Hlavné činnosti:

  • depistáž žiakov v oblasti oslabenia kognitívnych schopností či porúch správania
  • orientačné diagnostické vyšetrenie zamerané na odhalenie konkrétnych potrieb žiakov, nastavenie stimulačného tréningu a pod.
  • v spolupráci s triednym učiteľom, školským psychológom a inými učiteľmi pomoc pri vypracovaní a optimálnom nastavení individuálneho vzdelávacieho programu (IVP) pre žiakov so ŠVVP
     
  • priama práca v triede, prípadne individuálne mimo triedy, so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) – špecifické poruchy učenia, ADHD, pervazívne vývinové poruchy, poruchy správania, nadanie a pod.
  • špeciálno-pedagogická podpora a intervencie, stimulačné tréningy zamerané na rozvoj kognitívnych funkcií, edukácia, reedukácia, korekcia, terapia, rehabilitácia
  • špeciálno-pedagogické poradenstvo a spolupráca s rodičmi, učiteľmi, vychovávateľmi, asistentmi učiteľa, vedením školy, odbornými zamestnancami CPPPaP, CŠPP, Odborom sociálnych vecí ÚPSVaR a pod. 
  • aktivity rôzneho charakteru zamerané na podporu a optimálny rozvoj žiakov so ŠVVP, príp. žiakov v ohrození a v riziku 

Konzultačné hodiny:

utorok od 14:00 – 15:30, v prípade potreby dohodou osobne, príp. online aj v iný deň.
Konzultáciu je vhodné si vopred dohodnúť prostredníctvom mailovej  komunikácie

Školská špeciálna pedagogička

Mgr. Martina Alžbetkinová
 
tel:
0918 469 701
mail:
alzbetkinova@prikrizi.sk