Pokyny k začiatku školského roka 2021/2022 podľa Školského semafora

 • Vyučovanie začína 2. septembra.
 • Rodič pri prvom nástupe dieťaťa do školy predloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ (tlačivo nájdete na konci článku alebo v sekcii Tlačivá a dokumenty). Tlačivo predloží aj po každom ďalšom prerušení školskej dochádzky v trvaní troch a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov.
 • Ak si žiak zabudne vyhlásenie doma, rodič má tri možnosti:
  1. Odoslať ho škole prostredníctvom Edupage.
  2. Poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom.
  3. Kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 
 • K nástupu do školy žiak nepotrebuje očkovanie, ani negatívny test rodiča či žiaka.

Všeobecné opatrenia:

 • Opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a sú založené na princípe R- O –R (Rúško – Odstup – Ruky).
 • Žiak musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. 
 • Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so sluchovým postihnutím, alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich pedagógovia.

Možnosti testovania žiakov:

PCR testovanie (kloktacie testy)

 • Žiak má možnosť pred nástupom do školy dať sa otestovať PCR kloktacími testami, môžu ju využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní, aj tí, ktorí prekonali ochorenie Covid – 19. Možnosť testovať sa PCR kloktacími testami bude dostupná len na začiatku školského roka v domácom prostredí.

Domáce samotestovanie (AG testy)

 • V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov AG testami v domácom prostredí. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 25 kusov testov na domáce samotestovanie. Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní, aj tí, ktorí prekonali ochorenie Covid – 19.
 • Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného MZ SR.
 • Odporúčame realizovať testovanie v pondelok alebo vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia Covid-19.
 • V prípade pozitívneho výsledku samotestovania žiaka počas školského roka:
  1. Žiak zostáva doma, nemôže ísť do školy.
  2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.
  3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok AG testu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

Úplné znenie Školského semafora 2021/2022 nájdete v sekcii Pre rodičov – Dokumenty.