Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Rady školy za zástupcov rodičov

RNDr. Iveta Šteliarová, poverená riadením ZŠ Pri kríži 11, Bratislava, oznamuje, že dňa 22.9.2022 od 14:00 hod. sa budú konať v priestoroch školy voľby do Rady školy, za zástupcov rodičov žiakov Základnej školy Pri kríži 11, 841 02 Bratislava.

Návrhy na kandidátov do volieb, ako zástupcov rodičov do Rady školy, je potrebné predložiť v písomnej podobe na sekretariát školy do 19. septembra 2022 do 12:00 hod.

RNDr. Iveta Šteliarová v. r.
poverená riadením ZŠ