Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy sa uskutoční 22. júna. :)

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

16.4. a 17.4. 2019 od 15.00 -18.30 hod.

ePrihláška na zápis do 1. ročníka bude sprístupnená od 8.4. 2019.

Prosíme zákonných zástupcov, aby vyplnili a odoslali ePrihlášku. ePrihlášku a všetky ostatné dokumenty (Dotazník, Splnomocnenie a všetky súhlasy – všetci. Deti mimo obvod – aj žiadosť „Mimo obvod“. Odklad – potvrdenie od lekára, správa od psychológa aj „Žiadosť o odklad“) potrebné k zápisu si treba aj vytlačiť a podpísať.  Potrebný je občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Všetky tlačivá nájdete na našej stránke. 

NEPREHLIADNITE !!!

Oznámenie o zvyšovaní príspevkov pre zákonných zástupcov, ktoré sa týkajú ŠKD (školský klub detí) a ZŠS (zariadenie školského stravovania - školská jedáleň)

Celý oznam zobrazíte kliknutím tu

Všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa oznamu zobrazíte kliknutím tu

OZNAM – VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Základná škola Pri Kríži 11, 841 02 Bratislava - Dúbravka, zariadenie školského stravovania, prijme do školskej jedálne pomocnú silu - pracovníčku v prevádzke na 8 hodinový pracovný úväzok. Jedná sa o pomocné práce v kuchyni a pracovná doba je od 7:00 hodiny do 15:00 hodiny.

Bližšie informácie u vedúcej ZŠS na tel. čísle: 0910 211 155, 0911 234 665

Základná škola Pri kríži ako povinná osoba zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.


Fyzická alebo právnická osoba môže podať žiadosť:
písomne na adrese:
Základná škola, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

Osobne, ústne alebo iným technicky vykonateľným spôsobom:

riaditeľka školy: Mgr. Iveta Mikšíková

telefonický kontakt : 0911 227 834

email: miksikova@prikrizi.sk

tajomníčka školy: Eva Syrovátková

telefonický kontakt: 02/643 669 42, 0915/859 560

email: syrovatkova@prikrizi.sk

Žiadosti doručené priamo žiadateľom sú vybavované v úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne :

pondelok 7:30 - 15:30 h.
utorok 7:30 - 15:30 h.
streda 7:30 - 15:30 h.
štvrtok 7:30 - 15:30 h.
piatok 7:30 - 15:30 h.

 

Povinne zverejnené informácie

 

Copyright © 2019 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.