Vyjadrenie starostu MČ Bratislava – Dúbravka

Vážení rodičia,

v súčasnej dobe všetky samosprávy čelia dopadom pretrvávajúcej inflácie a vládnych opatrení. Inflácia zvyšuje náklady a vládne opatrenia okrem nárastu nákladov (zvyšovanie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov, zvyšovanie hodnoty gastrolístkov) aj znižujú príjmy (zvýšenie daňového bonusu na dieťa). Najväčšie príjmy do rozpočtu mestskej časti sú totiž podielové dane a práve daňovým bonusom sa tento príjem znižuje.

Aby samosprávy vedeli zostaviť rozpočet, museli pristúpiť k mnohým nepopulárnym krokom.

Ako učiteľovi a zároveň rodičovi mi je veľmi ľúto, že sme museli zvýšiť príspevky na prevádzku materských škôl, respektíve školských klubov detí na základných školách. Aj napriek radikálnym úsporám v rozpočte, nie je možné zabezpečiť tieto prevádzky s rovnakými poplatkami ako v ostatných rokoch.

V Dúbravke sme nad zvyšovaním cien strávili dlhé hodiny a hľadali riešenie, aby sme, čo najmenej zasiahli do rozpočtov domácností, ale zároveň zabezpečili prevádzku v materských školách a v školských kluboch detí.

Pri úprave poplatkov sme museli zobrať do úvahy zvyšovanie cien energií, zvyšovanie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v dvoch etapách (január a september) na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a neustále zvyšovanie cien všetkých služieb a materiálov. Na druhej strane nám nedostatočne narastú príjmy z podielových daní, ktorých nárast je znížený o daňový bonus na dieťa (pre našu mestskú časť to je niekoľko stotisíc eur), a preto  to ani zďaleka nepokryje zvýšené výdavky.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka prevádzkuje 12 materských škôl a 4 školské kluby detí. V roku 2022 prevádzkové výdavky na jednu materskú školu prekročili 300-tisíc eur. Príspevky od rodičov v jednej materskej škole predstavovali približne 30-tisíc eur a príspevok štátu na predškoláka 15-tisíc eur. Spolu to bolo približne 45-tisíc eur čo je približne 15% celkových prevádzkových výdavkov.

Pri školských kluboch detí musíme reagovať na zmenu legislatívy, ktorá určuje maximálny počet detí v klube, čo spôsobuje vytvorenie nových oddelení a s tým súvisí aj nárast počtu zamestnancov a tried.

V bratislavských mestských častiach sa zvýšené návrhy poplatkov v materských školách pohybujú od 50– 90 eur a v školských klubov detí od 30 do 50 eur. My sme na včerajšom miestnom zastupiteľstve schválili poplatky na prevádzku na jedno dieťa na jeden mesiac na 60 eur v materských školách a 35 eur v školských kluboch detí.

Medzi ďalšie opatrenie patrí zvýšenie príspevku na stravu dieťaťa a režijné poplatky na prevádzku zariadení školského stravovania. Režijné poplatky sa zvyšujú z 10 na 12 eur na mesiac na jedno dieťa. Dôvodom je zvyšovanie cien energií, miezd personálu a ostatných prevádzkových výdavkov.

Hlavným dôvodom zvýšenia príspevku na stravu dieťaťa je zvyšovanie cien potravín. Už v roku 2022 bola situácia zložitá a pani kuchárky sa snažili, čo bolo v ich silách, aby vaše deti dostali, čo najchutnejšie jedlo podľa noriem, ktorými sa musia riadiť. V roku 2023 to však už nebude možné, a preto musíme aj túto položku, ktorá pokrýva nákup surovín na stravu, navýšiť.  V materskej škole sme schváli finančný príspevok rodiča na jedno dieťa na jeden deň na 2,30 eura (desiata, obed, olovrant). Na základných školách je finančný príspevok rodiča na jedno dieťa na jeden obed 1,90 eura na prvom stupni a 2,10 eura na druhom stupni.

Všetky úpravy poplatkov budú platné od 1.marca 2023

Vážení rodičia,

Viem, že v dnešnej situácii má každé zdražovanie veľký dopad na rozpočet rodín. Na druhej strane verím, že naše rozhodnutia v snahe zachovania kvality vzdelávania a výživy našich detí chápete. Boli naozaj nevyhnutné a určite by sme k ním nepristúpili, ak by sme neboli spomínanými okolnosťami donútení.

S pozdravom

RNDr. Martin Zaťovič, starosta MČ Bratislava – Dúbravka