Výberové konanie

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy Tilgnerova 14, Bratislava.

Výberové konanaia prebehnú aj na ZŠ Holíčska, ZŠ Pankúchova a ZŠ Turnianska v mestskej časti Bratislava – Petržalka.