Riaditeľské voľno 22.12.

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava udeľuje dňa 22.12.2022 (štvrtok) riaditeľské voľno pre žiakov 1. – 9. ročníka z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a pedagogických zamestnancov. Prevádzka ŠJ a ŠKD bude zatvorená.

RNDr. Iveta Šteliarová
poverená riadením Základnej školy