Riaditeľské voľno

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy Pri kríži udeľuje dňa 18.05. 2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6.- 9. ročníka z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania „TESTOVANIE 5“.

S pozdravom       

Mgr. Iveta Mikšíková