Pokyny k dištančnému vzdelávaniu

Dištančná forma vzdelávania pre žiakov ZŠ bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi cestami:

 • online hodiny cez MS Teams v platforme Office 365
 • dištančné úlohy zadávané cez kanál Edupage
 • online konzultácie
 • prostredníctvom tlače a distribúcie pracovných listov pre žiakov, ktorí nemajú možnosť komunikovať iným spôsobom.

Pravidlá online vzdelávania

 • žiaci sa učia podľa upraveného rozvrhu online hodín
 • konzultačné hodiny pre žiakov aj rodičov sú v utorok o 14.00h – 15.30h cez MS Teams po predchádzajúcom dohovore s vyučujúcim, prípadne individuálne po dohovore
 • vyučujúci priebežne zadávajú žiakom dištančné úlohy prostredníctvom Edupage alebo MS Teams, v čase do 13:00, zvyčajne po skončení online hodiny.
 • vyučujúci po vypracovaní každej dištančnej úlohy dajú žiakom spätnú väzbu – skontrolovať vypracovanie úloh na online hodine, opraviť individuálne chyby, napísať komentár s vysvetlením a pod. 
 • plnenie zadaných úloh nevyžaduje ich tlač
 • dištančné úlohy zadávajú aj vyučujúci výchovných predmetov HUV, TECH, VYV, NAV, ETV, TEV formou výziev a to vždy v stredu.
 • Zákonný zástupca je povinný ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa na online vyučovaní

Hodnotenie a klasifikácia žiakov v čase online vzdelávania

 • priebežné hodnotenie sa počas dištančného vzdelávania realizuje formou klasifikácie bodovým systémom školy, ak majú žiaci vytvorené optimálne podmienky na realizáciu dištančného vzdelávania (PC a internetové pripojenie)
 • pri bežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu žiaka počas prerušeného vyučovania v škole
 • k priebežnému hodnoteniu žiakov sa pridáva aj hodnotenie SLOVNÉ
 • priebežné hodnotenie žiakov sa bude vo všetkých ročníkoch realizovať v kombinácii so sebahodnotením žiaka
 • triedni učitelia budú informovať zákonného zástupcu žiaka v prípade, ak sa žiak nezúčastnil online hodiny alebo nevypracoval dištančné úlohy za daný týždeň
 • pri realizácii dištančného vzdelávania sa riadime školským poriadkom

Mgr. Iveta Mikšíková