Obedy zadarmo od 1. mája 2023

Vážení rodičia,

od 01.05.2023 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“).

Jedná sa o tzv. „OBEDY ZADARMO“, kde sa mesačne platí len réžijný poplatok 12 euro. Stravu zákonný zástupca neplatí.

Táto dotácia nemá dosah na príjem rodinných prídavkov tvz. daňový bonus bude naďalej rodičom vyplácaný.

Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

  1. 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole (ďalej len „ZŠ“) na prvom stupni a odobralo stravu,
  2. 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

V prílohe posielame zápisné lístky na stravu, platné od 01.5.2023.

V prípade, že máte záujem o stravovanie s poskytovanou dotáciou, je potrebné vypísať priložený zápisný lístok, podpísať ho a poslať na mailovú adresu tomaskovicova@prikrizi.sk  ako scan vo formáte PDF.

Tento zápisný lístok slúži zároveň aj ako žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu a nie je potrebné vypisovať ďalšie tlačivá alebo prikladať potvrdenia. Na základe tohto zápisného lístka, bude žiak automaticky prihlásený na stravu s poskytnutím dotácie.

V prípade, že dieťa má diétny režim stravovania, je potrebné vypísať zápisný lístok s diétou, kde je potrebné potvrdenie od lekára špecialistu s uvedením diéty. Na základe tohto zápisného lístka s diétou, bude zákonnému zástupcovi zasielaná na účet (ktorý uvediete na zápisnom lístku) suma za dni, ktoré sa žiak zúčastní vyučovacieho procesu.

Nárok na dotáciu stravného má žiak len v prípade, že splní súčasne 2 podmienky:

1. zúčastní sa vyučovacieho procesu

2. odoberie stravu

V prípade, že sa žiak nezúčastní vyučovacieho procesu alebo neodoberie stravu a neodhlási sa z obeda, tento obed musí zákonný zástupca uhradiť vo výške prislúchajúcej stupňu žiaka.

Prosím dôsledne si prečítajte pokyny v zápisnom lístku a v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedúcu ZŠS. Zápisný lístok je potrebné odovzdať najneskôr do 20. apríla 2023.

Zápisný lístok

Zápisný lístok s diétou