Nové výšky príspevkov na obedy a ŠKD

Tu si môžete prečítať nové Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava-Dúbravka č. 1/2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka platné od 1. marca 2023.