Nástup do školy od 26.4.

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme Vás informovali, že od 26. 4. 2021 (vrátane) obnovujeme prevádzku školy na celom II. stupni. Vzdelávanie bude prebiehať prezenčnou formou (dištančné vzdelávanie bude zrušené).

Stravovanie žiakov bude zabezpečovať školská jedáleň. Všetci žiaci z II. stupňa sú odhlásení zo stravy.
V prípade, že žiak nastúpi na prezenčné vyučovanie a máte záujem o stravovanie v školskej jedálni, môžete svoje dieťa prihlásiť cez systém EduPage, prosím o nahlásenie čím skôr z dôvodu zásobovania.
Stravníci sa musia prihlásiť na stravovanie. Systém odhlasovania obedov bude prebiehať v obvyklom režime.

Pri nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť triednemu učiteľovi vyplnenú Prílohu č. 8a a 8b – Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov a preukázať sa (minimálne jeden zákonný zástupca) negatívnym výsledkom testu na Covid-19 nie starším ako 7 dní, príp. sa preukázať výnimkou z testovania na Covid-19.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania:
1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

S úctou

Mgr. Iveta Mikšíková
riaditeľka školy