Manuál opatrení – Čo mám robiť ak som COVID-19 pozitívny?

Ako zabrániť ďalšiemu šíreniu COVID-19?

 • oznámte informáciu o svojej pozitivite Vášmu všeobecnému lekárovi (v prípade detí všeobecnému lekárovi pre deti a dorast).
 • oznámte informáciu o svojej pozitivite všetkým osobám, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dni pred nástupom vašich príznakov alebo 2 dni pred odberom výteru z nosa a hrdla až do začiatku svojej izolácie.
 • požiadajte ich, aby :
  • vyplnili všetky polia v červenom rámčeku
  • označili políčko: „Bol/bola som v kontakte s pozitívne testovanou osobou“, vyplnili políčka, ktoré sa objavia a dokončili formulár (informácie ktoré nevedia, vynechajú).
 • spíšte ich zoznam s telefónnymi číslami a vyčkajte, pokiaľ Vás kontaktuje príslušné RUVZ,
 • ak potrebujete ďalšie informácie, prosím kontaktujte call centrum NCZI 02/32 35 30 30 alebo príslušný RÚVZ v SR.

Musíte zostať v DOMÁCEJ IZOLÁCII
Ak máte podozrenie na COVID 19 alebo máte potvrdené bezpríznakové alebo klinické ochorenie COVID 19 podliehate povinnej domácej izolácii. Izolácia zabezpečí oddelenie chorých alebo infikovaných osôb od ostatných osôb a zabráni ďalšiemu šíreniu ochorenia.

Všeobecný lekár môže nariadiť domácu izoláciu, ak má niekto:

 • ochorenie (COVID-19),
 • bol testovaný na COVID-19 a čaká na výsledky,
 • má mierne klinické príznaky (ako horúčka, kašeľ a bolesť v krku),
 • každý, kto je chorý, aj keď nevie s určitosťou, že má (COVID-19), zostáva doma, pokiaľ nepotrebuje lekársku starostlivosť. Tým pomáha zabrániť šíreniu choroby na ďalších ľudí.

Domáca izolácia sa vykonáva v súhrnnej dĺžke minimálne 10 dní od zistenia pozitívneho výsledku na COVID-19. Ak máte klinické príznaky, izolácia sa môže ukončiť najskôr ôsmy deň po ich začatí a najskôr štvrtý deň po ich vymiznutí. V prípade závažného priebehu ochorenia, alebo u osôb s vážnou poruchou imunity sa môže doba izolácie predĺžiť. O dĺžke izolácie rozhodne Váš lekár. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny RT PCR test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.
V prípade, že Vaša karanténa už nie je potrebná, Váš VLD alebo VLDD Vám vydá Potvrdenie o chorobe s dátumom ukončenia karantény (možné aj mailom, SMS a pod.).
Do práce (školy), môžete nastúpiť po predložení Potvrdenia o chorobe zamestnávateľovi (škole).

Aké povinnosti mi vyplývajú z toho, že som COVID 19 pozitívny?

 • oznámiť svoju pozitivitu svojmu ošetrujúcemu lekárovi (ak o tom nemá vedomosť), ktorý Vám v prípade potreby vystaví karanténnu PN,
 • zostať v domácej izolácii alebo inom na izoláciu uspôsobenom zariadení alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení,
 • sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, únavy, strata čuchu a chuti),
 • v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať všeobecného lekára a RÚVZ,
 • zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste
 • izolácie)
 • zdržať sa cestovania,
 • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem ,
 • zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,
 • zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Plné znenie manuálu „Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?“ spolu s presnou definíciou, kto je váš úzky kontakt si môžete prečítať tu: