Manuál opatrení – Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

Ako zabrániť ďalšiemu šíreniu COVID-19?
Ak ste boli v úzkom kontakte* s osobou pozitívnou na COVID-19, žijete s ňou v spoločnej domácnosti, na spoločnej izbe v ubytovacom zariadení, a pod., postupujte nasledovne:

 • Informujte o tejto skutočnosti svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa – všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS a pod.
 • Prihláste sa na testovanie prostredníctvom web-stránky korona.gov.sk link: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php
 • Dbajte, aby ste vyplnili všetky polia v červenom rámčeku
 • Označte políčko: „Bol/bola som v kontakte s pozitívne testovanou osobou“. Po označení sa objavia políčka pre zadanie mena pozitívnej osoby s ktorou ste sa stretli, dátum posledného kontaktu s ňou, trvanie kontaktu a vzdialenosť od nej. Ak s pozitívnou osobou zdieľate spoločnú domácnosť alebo ubytovanie, označte za dátum kontaktu dátum vyplnenia dotazníka. Ak neviete udať všetky žiadané informácie, vyplňte len tie, ktoré viete.
 • Vyčkajte na SMS správu, kde a kedy budete testovaní, dodržte pravidlá prípravy pred testovaním.
 • Na testovanie sa dostavte individuálnou dopravou, používajte Vy aj vodič rúško počas celého pobytu v aute.
 • Najneskôr do 96 hod. od vykonania testu obdržíte SMS o výsledku testu.
 • O výsledku testu informujte Vášho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast).
 • Dokončite karanténu aj v prípade, že Váš test bol negatívny. Klinické príznaky sa môžu u Vás vyvinúť až do jej ukončenia.

Ak potrebujete ďalšie informácie, prosím kontaktujte:

 • call centrum NCZI 02/32 35 30 30, alebo
 • miestne príslušné RÚVZ v SR – kontakt na web-stránke ÚVZ SR a príslušného RÚVZ, alebo
 • vášho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast).

*Úzky kontakt je definovaný ako:

 • kontakt s osobou, pri ktorom je vysoké riziko expozície,
 • osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo
 • fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo
 • nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) dlhšie ako 15 minút, alebo
 • sedenie vedľa prípadu COVID-l9, vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v lietadle (v akomkoľvek smere)

Plné znenie manuálu „Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s prípadom COVID 19?“ spolu s presnou definíciou karantény a podmienkami ako dodržiavať si môžete prečítať tu: