Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
„Neverte všetkému čo sa vám predkladá. Skúmajte a presvedčte sa sami o všetkom.“ Jan Amos Komenský

CPPPaP informuje o možnosti vyšetrenia školskej zrelosti


Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov

pri zápise do 1. ročníka ZŠ

Kedy začína povinná školská dochádzka?

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zákonní zástupcovia sú povinní v dni určené na zápis  prihlásiť deti, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia zákonný zástupca môže požiadať riaditeľa školy o ,,Odklad začiatku školskej dochádzky o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

Aké sú práva a povinnosti zákonného zástupcu pri zápise?

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt v čase zápisu. Ak dieťa nemá trvalý pobyt, zákonný zástupca dieťa prihlási na povinnú školskú dochádzku v škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.

Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa aj inú školu mimo školy v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (Žiadosť o prijatie žiaka na základnú školu mimo školského obvodu).Riaditeľ tejto školy udelí súhlas s prijatím s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy, po umiestnení a uspokojení záujmu zákonných zástupcov detí, patriacich podľa trvalého pobytu k príslušnej škole, resp. po umiestnení detí v škole na základe rozhodnutia súdu. V takomto prípade si zákonný zástupca vyplní ,,Žiadosť o prijatie žiaka na základnú školu mimo školského obvodu“.

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. Zákonní zástupcovia dieťaťa sa rozhodnú, ktorému z nich bude rozhodnutie adresované a vyplnia ,,Splnomocnenie“ s menom a adresou vybratého rodiča.

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada výnimočne o prijatie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku na plnenie školskej dochádzky, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné stanovisko príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Zákonný zástupca  môže zapísať dieťa iba na jednu školu.

Zákonný zástupca je povinný pri zápise predložiť doklady s osobnými údajmi:

 • rodný list dieťaťa,
 • v prípade zdravotného postihnutia doklad o zdravotnom postihnutí.

Slávnostný zápis detí realizuje základná škola za účasti zákonného zástupcu a dieťaťa. Zákonný zástupca vypĺňa "Dotazníkso základnými údajmi, ktorý dostane na mieste zápisu alebo si ho môže stiahnuť z našej stránky.

Školský obvod Základnej školy, Pri kríži 11, tvoria ulice: (viď VZN č. 7/2015)

Brižitská

Cabanova

Čiernohorská

Fedákova

Gallayova

Homolova

Jadranská

Kajerka

Karola Adlera

Kristy Bendovej

Martina Granca

Novodvorská

Ožvoldíkova

Pekníkova

Pod záhradami

Popovova

Pri kríži

Repašského

Štepná

Tranovského

Žatevná

 

Kedy sa dopustíte priestupku?

Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku.

Za priestupok možno uložiť zákonnému zástupcovi pokutu do 331,94 eur (10 000 Sk).

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Školská zrelosť

Školská zrelosť je pripravenosť na školu. Predstavuje dosiahnutie takého stupňa, ktorý umožňuje dieťaťu úspešné osvojenie si školských znalostí. Je to komplexný stav, dieťa musí byť na školu pripravené po stránke fyzickej, rozumovej, sociálnej aj citovej.

Základné znaky školskej zrelosti:

1.         Fyzická vyspelosť a zdravotný stav

na základe lekárskeho posúdenia.

2.         Vek dieťaťa

 • dieťa, ktoré k 31. augustu 2019 dosiahne vek 6 rokov,
 • predčasné zaškolenie je možné len v prípade odporúčania psychologickej poradne.

3.         Rozdiely medzi chlapcami a dievčatami

 • u chlapcov môže byť v predškolskom veku dospievanie pomalšie a menej vyrovnané.

4.         Podnetnosť výchovného prostredia

 • je veľmi dôležité, aby bolo rodinné prostredie dieťaťa dostatočne stimulujúce.

5.         Psychická zrelosť:

Vnímanie:

 • dieťa je schopné z vnímaného celku vyčleniť časti a opäť z nich zložiť celok,
 • pozná farby a vie ich pomenovať,
 • pozná tvary a vie ich pomenovať,
 • pokiaľ ide o sluchové a zrakové vnímanie je jeho zrelosť predpokladom úspešnej výučby čítania a písania,
 • úroveň sluchovej analýzy slov – dieťa vie rozoznávať prvú a poslednú hlásku v slove, vedieť menovať slová, ktoré sa začínajú na rovnakú hlásku.

Grafomotorika

 • dieťa vie kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
 • vyfarbuje omaľovánky (strávi pri tejto činnosti bez protestu približne 20 minút,
 • dokáže spájať predkreslené bodky a vytvárať z nich obrázky.

Rozumové poznávanie

 •  deti sa začínajú opierať o analytické myslenie,
 •  lepšie postihujú podobnosti a rozdiely,
 •  začínajú chápať vzťahy a súvislosti, príčinu a dôsledok,
 •  vedia svoje meno, priezvisko a adresu,
  matematické predstavy: rozoznávanie množstva, veľkosti a smeru.

Vývin reči

 •  dieťa vie vo vetách a jednoduchých súvetiach vypovedať svoje zážitky,
 •  poruchy reči by mali byť napravené ešte pred vstupom do školy.

Pracovná vyspelosť

 •  dieťa vie rozlíšiť hru od povinnosti,
 •  zadanú úlohu sa snaží splniť a dokončiť,
 •  má túžbu čítať,
 •  má primerané psychomotorické tempo.

Pozornosť

 •  dieťa sa dokáže dlhšiu dobu sústrediť na činnosť,

6.         Citová asociálna zrelosť

 • emocionálna stabilita, odolnosť voči frustrácii a schopnosť prijať i prípadný neúspech,
 • strach, obavy, napätie, tréma neobmedzujú výkonnosť dieťaťa,
 • dieťa sa dokáže odlúčiť od matky a podriadiť sa autorite,
 • schopnosť začleniť sa do kolektívu vrstovníkov.

Školská nezrelosť

 • deti trpiace čiastočným oslabením vo vývine niektorých psychických funkcií a schopností, pričom ich celková rozumová úroveň zodpovedá širšej norme,
 • deti príliš nepokojné, nápadne pomalé, utlmené, impulzívne alebo ťažkopádne, neobratné, hravé, plačlivé, bez záujmu o plnenie predkladaných úloh.

Príčiny detskej nezrelosti:

 • nedostatky v somatickom vývine a v zdravotnom stave,
  nerovnomerný vývin, oslabenie dielčich schopností a funkcií,
 • neurotický povahový vývin, neurotické črty a symptómy,
 • nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení na dieťa.

Príprava na školu a plnenie školských povinností je proces dlhý a cieľavedomý. V žiadnom prípade by nemal byť sústredený len na posledný rok pred zaškolením. Hranica medzi zrelosťou a nezrelosťou je veľmi relatívna. Ak máte pochybnosti, či vaše dieťa zvládne požiadavky školy, bolo by vhodné poradiť sa s odborníkmi - psychológmi.

Pri psychologickom vyšetrení sa berú do úvahy aj genetické vybavenie, osobná a rodinná anamnéza, aktuálne schopnosti dieťaťa v rozumovej, sociálnej a citovej oblasti. Psychológovia po realizácii psychologického vyšetrenia dávajú odporúčanie, či dieťa zaškoliť alebo mu dať odklad školskej dochádzky. Rozhodnutie, či dieťa nastúpi do školy napriek tomu zostáva na rozhodnutí rodičov. Pri zápise rodič vyplní ,,Žiadosť o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky“.

Tlačivá 

Zoznam pomôcok a školských potrieb do 1. ročníka

Dotazník

Splnomocnenie

Žiadosť o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o prijatie žiaka na základnú školu mimo školského obvodu

Dotazník k žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD

Súhlas na spracúvanie osobných údajov

Oznam rodičom - zápisné lístky

Zápisný lístok na obed

Súhlas na spracúvanie osobných údajov ZRPŠ

Termín zápisu 

(viď Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníkov 2020/2021 - dodatok k VZN č. 8/2015)

15. apríl 2020             od 15.00 h       do 18.30 h,

16. apríl 2020             od 15.00 h       do 18.30 h.

Copyright © 2020 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.