Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
„Neverte všetkému čo sa vám predkladá. Skúmajte a presvedčte sa sami o všetkom.“ Jan Amos Komenský

Skríning školských zručností

Niekoľko slov o šikane

Máte dieťa s ADHD?


Prosíme zákonných zástupcov žiakov so špeciálno – pedagogickými potrebami, aby v prípade, že majú záujem o individuálne začlenenie svojho dieťaťa, dodali správu z vyšetrení v poradenskom centre školskej psychologičke do konca školského roka. Pokiaľ vyšetrenie vášho dieťaťa prebieha, ale nie je ešte ukončené, informujte o tom prosím školskú psychologičku.

K výsledkom z vyšetrení je potrebné podať aj žiadosť o individuálne začlenenie žiaka.

Z organizačných dôvodov je pre nás dôležité vedieť o všetkých žiakoch, ktorí budú v budúcom školskom roku potrebovať individuálny výchovno – vzdelávací plán.

Za spoluprácu vopred ďakujeme.

Miriam Siposová


Školský psychológ je na škole pre žiakov, rodičov a učiteľov. Jeho prioritnou úlohou je zlepšovať klímu na škole. Venuje sa žiakom so špecifickými poruchami učenia (porucha písania, čítania, počítania), žiakom s problémovým správaním, nadaným žiakom a vôbec každému, kto potrebuje pomoc. Deti za ním môžu prísť aj s osobným problémom.

 Oblasti, ktorým sa školský psychológ venuje:

  • adaptácia prvákov
  • adaptácia nových žiakov, pomoc pri ich začlenení sa do nového kolektívu
  • kontrola plnenia metodických pokynov pre prácu so žiakmi so špeciálno – pedagogickými potrebami a pre integrovaných žiakov
  • poradenstvo pre ôsme a deviate ročníky pre voľbu strednej školy (v spolupráci s výchovným poradcom školy). Každoročne sú žiaci ôsmeho ročníka testovaní, aby sme čo najlepšie spoznali ich schopnosti a predpoklady na zvládnutie strednej školy
  • individuálna práca so žiakmi, ktorí za ostatnými v učive zaostávajú, alebo potrebujú špeciálny nácvik
  • spolupráca s rôznymi centrami pedagogických a psychologických služieb
  • práca s triednymi kolektívmi, prevencia šikanovania
  • spolupráca s rodičmi a učiteľmi
  • riešenie výchovných problémov žiakov

Na ťažkosti žiakov so zvládaním učiva najčastejšie upozorní vyučujúci. Nie je však zriedkavé, že je to práve rodič, ktorý sa príde opýtať, či výsledky, ktoré žiak dosahuje, sú skutočne optimálne a zodpovedajú jeho snahe a schopnostiam.

Po rozhovore so zákonným zástupcom začne psychológ pracovať s dieťaťom.

Na základe svojich zistení môže navrhnúť rodičovi podrobnejšie vyšetrenie v poradenskom centre alebo u iného odborníka.Ak máte pocit, že Vaše dieťa potrebuje pomoc, alebo máte podozrenie, že čokoľvek nie je v poriadku, prípadne si chcete iba overiť, či postupujete správne, neváhajte kontaktovať školského psychológa v konzultačných hodinách alebo telefonicky, prípadne prostredníctvom mailu.

 Kontakt:

Mgr. Miriam Siposová

siposova@prikrizi.sk

t.č. 0910 211 145

 

... pár slov rodičom 

Copyright © 2020 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.