Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Milí žiaci, prajeme vám kráááásne leto a užite si prázdniny :)

 NEPREHLIADNITE !!!

Oznámenie o zvyšovaní príspevkov pre zákonných zástupcov, ktoré sa týkajú ŠKD (školský klub detí) a ZŠS (zariadenie školského stravovania - školská jedáleň)

Celý oznam zobrazíte kliknutím tu

Všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa oznamu zobrazíte kliknutím tu

OZNAM – VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Základná škola Pri Kríži 11, 841 02 Bratislava - Dúbravka, zariadenie školského stravovania, prijme do školskej jedálne pomocnú silu - pracovníčku v prevádzke na 8 hodinový pracovný úväzok. Jedná sa o pomocné práce v kuchyni a pracovná doba je od 7:00 hodiny do 15:00 hodiny.

Bližšie informácie u vedúcej ZŠS na tel. čísle: 0910 211 155, 0911 234 665

Skríning školských zručností

Niekoľko slov o šikane

Máte dieťa s ADHD?


Prosíme zákonných zástupcov žiakov so špeciálno – pedagogickými potrebami, aby v prípade, že majú záujem o individuálne začlenenie svojho dieťaťa, dodali správu z vyšetrení v poradenskom centre školskej psychologičke do konca školského roka. Pokiaľ vyšetrenie vášho dieťaťa prebieha, ale nie je ešte ukončené, informujte o tom prosím školskú psychologičku.

K výsledkom z vyšetrení je potrebné podať aj žiadosť o individuálne začlenenie žiaka.

Z organizačných dôvodov je pre nás dôležité vedieť o všetkých žiakoch, ktorí budú v budúcom školskom roku potrebovať individuálny výchovno – vzdelávací plán.

Za spoluprácu vopred ďakujeme.

Miriam Siposová


Školský psychológ je na škole pre žiakov, rodičov a učiteľov. Jeho prioritnou úlohou je zlepšovať klímu na škole. Venuje sa žiakom so špecifickými poruchami učenia (porucha písania, čítania, počítania), žiakom s problémovým správaním, nadaným žiakom a vôbec každému, kto potrebuje pomoc. Deti za ním môžu prísť aj s osobným problémom.

 Oblasti, ktorým sa školský psychológ venuje:

  • adaptácia prvákov
  • adaptácia nových žiakov, pomoc pri ich začlenení sa do nového kolektívu
  • kontrola plnenia metodických pokynov pre prácu so žiakmi so špeciálno – pedagogickými potrebami a pre integrovaných žiakov
  • poradenstvo pre ôsme a deviate ročníky pre voľbu strednej školy (v spolupráci s výchovným poradcom školy). Každoročne sú žiaci ôsmeho ročníka testovaní, aby sme čo najlepšie spoznali ich schopnosti a predpoklady na zvládnutie strednej školy
  • individuálna práca so žiakmi, ktorí za ostatnými v učive zaostávajú, alebo potrebujú špeciálny nácvik
  • spolupráca s rôznymi centrami pedagogických a psychologických služieb
  • práca s triednymi kolektívmi, prevencia šikanovania
  • spolupráca s rodičmi a učiteľmi
  • riešenie výchovných problémov žiakov

Na ťažkosti žiakov so zvládaním učiva najčastejšie upozorní vyučujúci. Nie je však zriedkavé, že je to práve rodič, ktorý sa príde opýtať, či výsledky, ktoré žiak dosahuje, sú skutočne optimálne a zodpovedajú jeho snahe a schopnostiam.

Po rozhovore so zákonným zástupcom začne psychológ pracovať s dieťaťom.

Na základe svojich zistení môže navrhnúť rodičovi podrobnejšie vyšetrenie v poradenskom centre alebo u iného odborníka.Ak máte pocit, že Vaše dieťa potrebuje pomoc, alebo máte podozrenie, že čokoľvek nie je v poriadku, prípadne si chcete iba overiť, či postupujete správne, neváhajte kontaktovať školského psychológa v konzultačných hodinách alebo telefonicky, prípadne prostredníctvom mailu.

 Kontakt:

Mgr. Miriam Siposová

siposova@prikrizi.sk

02/64366942, 02/64463768, 0915/859 560

 

... pár slov rodičom 

Copyright © 2019 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.