Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
„Neverte všetkému čo sa vám predkladá. Skúmajte a presvedčte sa sami o všetkom.“ Jan Amos Komenský

web 0914 024  web 0914 029  web 0914 026

Školská jedáleň

ČLÁNKY       PREVÁDZKOVÝ PORIADOK         JEDÁLNY LÍSTOK 

 

Nový zápisný listok na stravovanie

Nový zápisný listok na stravovanie pre deti s diétnym režimom

 

 

Odhlásenie stravy, v prípade karantény jednotlivých tried, odhlasuje zákonný zástupca,

hromadné odhlasovanie vedúcou ZŠS je len v prípade uzatvorenia celej školy.

 

V čase trvania pandémie ochorenia COVID-19 je výdaj obeda pre žiakov, ktorí sa nestihli odhlásiť 24 hodín vopred, vydávaný len do JEDNORÁZOVÝCH OBALOV, ktoré si rodič/žiak prinesie so sebou.

 

 

V prípade záujmu o stravovanie v školskom roku 2020/2021, ktoré vyplýva z novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné vypísať a podpísať (zákonný zástupca) zápisné lístky.

Zápisný lístok je potrebné vypísať každý nový školský rok, t. j. zápisný lístok vypisujú aj rodičia, ktorých dieťa sa stravovalo v školskom roku 2019/2020

 

Preplatky zo školského roka 2019/2020 sa automaticky prevedú do nového školského roka. V prípade, že sa žiak v nasledujúcom školskom roku už nebude stravovať je potrebné vypísať žiadosť na vrátenie preplatku, ktorý žiak má na svojom stravovacom konte v EduPage.

Žiadosť na vrátenie preplatku nájdete tu >> 

Jeden zápisný lístok prosíme vyplniť a obratom odovzdať vedúcej ZŠS a druhý zápisný lístok zostáva pre zákonného zástupcu.

 

Len vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný zápisný lístok je platný pre stravovanie v školskom roku, pre ZŠS pri ZŠ Pri kríži 11, BA a na základe vyplneného a podpísaného zápisného lístka, bude žiak prihlásený na stravovanie v školskom roku.

 

Pre žiakov, pri ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára si zdravotný stav žiaka vyžaduje osobitné stravovanie, je potrebný zápisný lístok pre diétne stravovanie, v prípade že bude rodič nosiť obedár so svojou stravou. Za manipuláciu s obedárom (príprava, ohrev, umývanie...) je rodič povinný uhradiť réžijné poplatky vo výške 10 Euro. Spätne za predchádzajúci mesiac, bude žiakovi s diétou (zákonnému zástupcovi na účet, ktorý uviedol do zápisného lístka) zaslaná suma (1,20 €/na deň kedy sa žiak zúčastnil vyučovacieho procesu). Každý žiak s diétnym stravovaním musí predložiť potvrdenie od lekára - špecialistu.

 

Poplatky je potrebné uhrádzať tak, ako to bolo doteraz. Vždy k 1. dňu v mesiaci musí byť uhradený poplatok.

 

Prihlásenie na stravu je dané zapísaním stravníka na stravu potvrdením stravného lístka stravníka zákonným zástupcom žiaka.

Ak žiak neuhradí k 1. dňu v mesiaci stanovený poplatok neznamená, že bude automaticky odhlásený zo stravy. O prerušení objednávok z dôvodu neuhradenia poplatku, bude vedúca ZŠS vopred informovať zákonného zástupcu mailom cez systém EduPage.

 

V prípade, že sa žiak prestane úplne stravovať, je potrebné mailom vopred informovať vedúcu ZŠS, inak môžu vzniknúť nedoplatky, ktoré uhrádza zákonný zástupca.

 

Žiaci, ktorí neodovzdajú zápisné lístky nebudú prihlásení na stravovanie.

 

Odhlasovanie stravy je 24 hodín vopred, t. j. deň vopred do 14:00 hodiny, napr. odhlásenie zo štvrtka je potrebné vykonať v stredu do 14:00 hodiny.

 

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

 

Z dôvodu priznania štátnej dotácie na stravu je potrebné, aby žiaci mali každý deň pri sebe čip!!!

Čipom sa musia identifikovať ráno pri príchode na vyučovanie a pri odobratí obeda!!!

 

Pre priznanie štátnej dotácie musia byť splnené súčasne dve podmienky:

1. Žiak musí byť v daný deň v škole (aj keď len 1 hodinu)

2. Žiak musí preukazateľne odobrať stravu (t. j. musí sa odčipovať pri obede)

 

Ak rodič nestihne odhlásiť dieťa v určenom termíne, t.j. deň vopred do 14:00 hodiny, môže si rodič prísť zobrať obed do čistého obedára, vchodom pre kuchyňu. Nie cez jedáleň!!!

Za tento obed musí rodič zaplatiť, nakoľko nie je splnená jedna z dvoch podmienok - dieťa nie je v ten deň v škole.

Aj v prípade, že obed zákonný zástupca nevyzdvihne, je povinný tento uhradiť.

 

Ak žiak nepríde na obed, nemôže mu byť priznaná štátna dotácia a obed, ktorý neprevzal, musí uhradiť rodič!!!!

 

Prosíme rodičov, ktorí majú na stravovaní viac detí, aby v prípade súrodencov, uhrádzali poplatky, za každé dieťa zvlášť.

 

Na stránke EDUPAGE je jedálny lístok cez ktoý môžu rododičia, po príhlásení sa cez svoje kontá, odhlasovať svoje deti. 

 

Zároveň v aplikácii EduPage vidia poplatky a úhrady, ktoré je potrebné zaplatiť.

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa modulu školská jedáleň alebo modulu platby nás môžete kontaktovať mailom alebo telefonicky.

 

 

 

V prípade, že si žiak nebude nosiť stravu (neplatí réžiu) a má diétu, je potrebné vyplnenie žiadosti na refundáciu poplatkov. V takomto prípade, žiak (zákonnému zástupcovi na účet, ktorý uviedol do žiadosti) dostane spätne vyplatenú sumu (1,20€/na deň kedy sa zúčastnil vyučovacieho procesu. Rovnako je potrebné predložiť potvrdenie od lekára - špecialistu.

      • Potvrdenie o osobitnom stravovaní je akceptované len od lekára – špecialistu t.j. (diabetológ, imunológ, gastroenterológ...)

 

 

Pre zápisný lístok s diétnym stravovaním kontaktujte prosím vedúcu ZŠS – 0911 234 665.

  

POZOR!!!

Rodičia, ktorých deti idú do ŠvP, na lyžiarsky výcvik alebo na školský výlet, si odhlášky realizujú samostane cez modul stravovacieho systému v EDUPAGE.

Žiaci nie sú automaticky odhlásení. 

 

Od septembra 2019 žiak, ktorí nebude riadne odhlásený (znamená, že zostane prihlásený na stravu), nemá nárok na dotáciu od štátu podľa vyššie uvedeného zákona o dotáciách, a tieto obedy bude musieť zákonný zástupca uhradiť. 

 

Hromadné odhlásenie žiakov je iba v prípade, že celá škola má voľno.

 

 

 

Oznamy rodičom 

 

 

Prosíme rodičov, aby si platbu za stravné nezamieňali s platbou za ŠKD - táto je možná podľa VZN do 10. dňa v mesiaci, ale nie stravné. Stravné je potrebné uhradiť do 1. dňa v mesiaci

 

Neakceptujeme doma vytlačené potvrdenie z internet bankingu.

Rodičia, ktorí platia poštovou poukážkou, odovzdajú v kuchyni potvrdený ústrižok s guľatou pečiatkou pošty. Bez odovzdania ústrižku nie je možné zapísať stravné a vydať stravu.

 

 

Od septembra 2019 nie je možné cez systém EDUPAGE tlačiť poštové poukážky. Z tohto dôvodu, rodičia ktorí platia poplatky cezSlovenskú poštu - poštovou pokážkou, je potrebné aby si poštovú poukážku vyplnili na pošte.

 

 

Číslo účtu: 1636432751/0200 

 

IBAN:        SK4702000000001636432751

 

 

Kontakt:

 

ZŠS Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

 

Vedúca ZŠS - Mgr. Ingrid Tomaškovičová - tel. č.: 0911 234 665 na tomto tel. čísle nie je možné odhlasovať stravu

 

tomaskovicova@prikrizi.sk   - (cez tento mail nie je možné odhlasovať stravu) !!!!

 

číslo účtu: VÚB 163 643 2751/0200 

 

tel. č. na odhlasovanie stravy: 0910 211 155 - do 14,00 hodiny - deň vopred 

 

Copyright © 2020 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.