Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
12.12. 2019 sa už veľmi tešíme na naše tradičné Vianoce Pri kríži :)

web 0914 024  web 0914 029  web 0914 026

Školská jedáleň

ČLÁNKY       PREVÁDZKOVÝ PORIADOK         JEDÁLNY LÍSTOK 

 

Nový zápisný listok na stravovanie

Nový zápisný listok na stravovanie pre deti s diétnym režimom

 

 

V novom školskom roku 2019/2020 je čipový systém IKELP zrušený.

IKELP – NEFUNGUJE. NEODHLASOVAŤ ŽIAKOV CEZ IKELP!!!

 

Vážení rodičia,

v novom školskom roku sme prešli na nový stravovací systém v EDUPAGE . modul Školská jedáleň: https://zsprikrizi.edupage.org

 

Odporúčame stiahnuť aplikáciu do mobilného telefónu, kde ihneď po prihlásení uvidíte všetko potrebné k stravovaniu. Môžete si tu odhlasovať stravu, uhradiť stravné, máte prehľad o odobratých/neodobratých obedoch atď.

 

Žiaci, ktorí odovzdali prihlášky na stravovanie, majú už prihlásené obedy a môžu sa v prípade potreby odhlásiť.

Preplatky z minulého školského roka (2018/2019) boli prenesené zo systému IKELP a žiaci ich majú ako počiatočný kredit.

Rodičov žiakov, ktorí majú počiatočný kredit pod 10 €, prosíme o urýchlenú úhradu poplatku, ktorý majú vygenerovaný v stravovacom module, aby žiakovi mohla byť vydaná strava.

 

Poplatky je potrebné uhrádzať tak, ako to bolo doteraz. Vždy k 1. dňu v mesiaci musí byť uhradený poplatok.

 

Žiaci, ktorí neodovzdali zápisné lístky nie sú prihlásení na stravovanie.

 

Odhlasovanie stravy je 24 hodín vopred, t. j. deň vopred do 14:00 hodiny, napr. odhlásenie zo štvrtka je potrebné vykonať v stredu do 14:00 hodiny.

 

Z dôvodu priznania štátnej dotácie na stravu je potrebné, aby žiaci mali každý deň pri sebe čip!!!

Čipom sa musia identifikovať ráno pri príchode na vyučovanie a pri odobratí obeda!!!

 

Pre priznanie štátnej dotácie musia byť splnené súčasne dve podmienky:

1. Žiak musí byť v daný deň v škole (aj keď len 1 hodinu)

2. Žiak musí preukazateľne odobrať stravu (t. j. musí sa odčipovať pri obede)

 

Ak rodič nestihne odhlásiť dieťa v určenom termíne, t.j. deň vopred do 14:00 hodiny, môže si rodič prísť zobrať obed do čistého obedára, vchodom pre kuchyňu. Nie cez jedáleň!!!

Za tento obed musí rodič zaplatiť, nakoľko nie je splnená jedna z dvoch podmienok - dieťa nie je v ten deň v škole.

Aj v prípade, že obed zákonný zástupca nevyzdvihne, je povinný tento uhradiť.

 

Ak žiak nepríde na obed, nemôže mu byť priznaná štátna dotácia a obed, ktorý neprevzal, musí uhradiť rodič!!!!

 

Prosíme rodičov, ktorí majú na stravovaní viac detí, aby v prípade súrodencov, uhrádzali poplatky, za každé dieťa zvlášť.

 

Na stránke EDUPAGE je jedálny lístok cez ktoý môžu rododičia, po príhlásení sa cez svoje kontá, odhlasovať svoje deti. 

 

Zároveň v aplikácii EduPage vidia poplatky a úhrady, ktoré je potrebné zaplatiť.

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa modulu školská jedáleň alebo modulu platby nás môžete kontaktovať mailom alebo telefonicky.

 

V prípade záujmu o stravovanie v školskom roku 2019/2020, ktoré vyplýva z novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné vypísať a podpísať (zákonný zástupca) zápisné lístky.

 

Jeden zápisný lístok prosíme vyplniť a obratom odovzdať vedúcej ZŠS a druhý zápisný lístok zostáva pre zákonného zástupcu.

 

Len vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný zápisný lístok je platný pre stravovanie v školskom roku, pre ZŠS pri ZŠ Pri kríži 11, BA a na základe vyplneného a podpísaného zápisného lístka, bude žiak prihlásený na stravovanie v školskom roku.

 

Pre žiakov, pri ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára si zdravotný stav žiaka vyžaduje osobitné stravovanie, je potrebný zápisný lístok pre diétne stravovanie, v prípade že bude rodič nosiť obedár so svojou stravou. Za manipuláciu s obedárom (príprava, ohrev, umývanie...) je rodič povinný uhradiť réžijné poplatky vo výške 10 Euro. Spätne za predchádzajúci mesiac, bude žiakovi s diétou (zákonnému zástupcovi na účet, ktorý uviedol do zápisného lístka) zaslaná suma (1,20 €/na deň kedy sa žiak zúčastnil vyučovacieho procesu). Každý žiak s diétnym stravovaním musí predložiť potvrdenie od lekára - špecialistu.

 

V prípade, že si žiak nebude nosiť stravu (neplatí réžiu) a má diétu, je potrebné vyplnenie žiadosti na refundáciu poplatkov. V takomto prípade, žiak (zákonnému zástupcovi na účet, ktorý uviedol do žiadosti) dostane spätne vyplatenú sumu (1,20€/na deň kedy sa zúčastnil vyučovacieho procesu. Rovnako je potrebné predložiť potvrdenie od lekára - špecialistu.

      • Potvrdenie o osobitnom stravovaní je akceptované len od lekára – špecialistu t.j. (diabetológ, imunológ, gastroenterológ...)

 

 

Pre zápisný lístok s diétnym stravovaním kontaktujte prosím vedúcu ZŠS – 0911 234 665.

 

Zápisný lístok na stravu od septembra 2019 nájdete tu>>> 

 

  

 

POZOR!!!

Rodičia, ktorých deti idú do ŠvP, na lyžiarsky výcvik alebo na školský výlet, si odhlášky realizujú samostane cez modul stravovacieho systému v EDUPAGE.

Žiaci nie sú automaticky odhlásení. 

 

Od septembra 2019 žiak, ktorí nebude riadne odhlásený (znamená, že zostane prihlásený na stravu), nemá nárok na dotáciu od štátu podľa vyššie uvedeného zákona o dotáciách, a tieto obedy bude musieť zákonný zástupca uhradiť. 

 

Hromadné odhlásenie žiakov je iba v prípade, že celá škola má voľno.

 

 

 

Oznamy rodičom 

 

 

Prosíme rodičov, aby si platbu za stravné nezamieňali s platbou za ŠKD - táto je možná podľa VZN do 10. dňa v mesiaci, ale nie stravné. Stravné je potrebné uhradiť do 1. dňa v mesiaci

 

Neakceptujeme doma vytlačené potvrdenie z internet bankingu.

Rodičia, ktorí platia poštovou poukážkou, odovzdajú v kuchyni potvrdený ústrižok s guľatou pečiatkou pošty. Bez odovzdania ústrižku nie je možné zapísať stravné a vydať stravu.

 

 

Od septembra 2019 nie je možné cez systém EDUPAGE tlačiť poštové poukážky. Z tohto dôvodu, rodičia ktorí platia poplatky cezSlovenskú poštu - poštovou pokážkou, je potrebné aby si poštovú poukážku vyplnili na pošte.

 

 

Číslo účtu: 1636432751/0200 

 

IBAN:        SK4702000000001636432751

 

 

Kontakt:

 

ZŠS Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

 

Vedúca ZŠS - Mgr. Ingrid Tomaškovičová - tel. č.: 0911 234 665 na tomto tel. čísle nie je možné odhlasovať stravu

 

tomaskovicova@prikrizi.sk   - (cez tento mail nie je možné odhlasovať stravu) !!!!

 

číslo účtu: VÚB 163 643 2751/0200 

 

tel. č. na odhlasovanie stravy: 0910 211 155 - do 14,00 hodiny - deň vopred 

 

Copyright © 2019 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.